UCHWAŁA NR 0007.XVIII.152.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 6i ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a i ust. 3 i 4, art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2) od gospodarstwa domowego.
§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) za każdą osobę –   33,86zł,
2) od gospodarstwa domowego – 101,00zł.
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która wynosi:
1) za każdą osobę – 135,44zł,
2) od gospodarstwa domowego – 404,00zł.
3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane     i odbierane  z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) za każdą osobę – 29,50zł
2) od gospodarstwa domowego – 101,00zł.
4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która  wynosi:
1) za każdą osobę – 118,00zł,
2) od gospodarstwa domowego – 404,00zł.
§ 3. 1. Dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne o pojemności:
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
a) 120 litrów – w wysokości 6,34zł/szt.,
b) 240 litrów – w wysokości 12,68zł/szt.,
c) 1100 litrów – w wysokości 58,20zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
a) worek 80 litrów – 12,12zł/szt.,
b) worek 120 litrów – w wysokości 18,19zł/szt.,
c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 58,20zł/szt.
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
a) 120 litrów – w wysokości 25,36zł/szt.,
b) 240 litrów – w wysokości 50,72zł/szt.,
c) 1100 litrów – w wysokości 232,80zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
a) worek 80 litrów – 48,48zł/szt.,
b) worek 120 litrów – w wysokości 72,76zł/szt.,
c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 232,80zł/szt.
§ 4. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:
1) za każdą osobę – 7,86zł,
2) od gospodarstwa domowego -  11,00zł.
§ 5. Traci moc uchwała nr 0007.XVII.146.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 maja 2020  r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XVIII.152.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.04.2020 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.04.2020 09:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 1851