ZARZĄDZENIE NR 0050. 56a .2020
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 12 marca  2020 r.

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1938 ze zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz art. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. poz. 374 ze zm. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządzam, co następuje:

§1.

  1. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Złotoryi, zawieszam wszelkie imprezy masowe, festyny, wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe, zajęcia dodatkowe organizowane w plenerze i budynkach, obiektach administrowanych przez Miasto oraz dofinansowanych z budżetu gminy, do odwołania.
  2. Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Złotoryja - zobowiązuję do odwołania imprez masowych, festynów, wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych, zajęć dodatkowych - podczas których przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu ich odbiorców.

§ 2.

 

  1. W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 określa się szczególne warunki realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie procedury konkursowej opisanej w zarządzeniu nr 0050.294.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.12.2019r.
  2. Dopuszcza się zmianę warunków umowy realizacji zadania publicznego, po ustaniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem COVID-19, pod warunkiem stwierdzenia możliwości i celowości jego wykonania w terminie innym niż wynikający z treści ogłoszenia konkursowego. Zmiana warunków realizacji zadania publicznego możliwa jest w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy.
  3. W przypadku niemożności realizowania zadania publicznego z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem strony mogą uregulować zasady realizacji tego zadania lub jego części w drodze aneksu lub odstąpienia od umowy.

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§4.

Zarządzenie obowiązuje do jego odwołania.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi, zastępcy burmistrza, naczelnikom i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0050. 56a .2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:20.04.2020 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:20.04.2020 13:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 329