OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn.zm.) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) Zarząd Województwa Dolnośląskiego ponownie przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1, ust. 5 i art. 92 ust. la ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przy piśmie z dnia 27.04.2020 r. wystąpił ponownie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów o wydanie opinii do projektu programu.

Z wyłożonym do wglądu projektem Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 032, tel. 71/770-42-55 lub za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (http://bip.umwd.dolnyslask.pl), zakładka „Ochrona Środowiska"-„Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz ich aktualizacje" „Program ochrony powietrza za 2018 r."

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie od 30.04.2020 r. do 20.05.2020 r. pisemnie na adres B.S. i P.P. Ekometria Sp. z o.o., ul Orfeusza 2 80-299 Gdańsk, drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl lub ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Małgorzata Paciorek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie - Zarząd Województwa Dolnośląskiego ponownie przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:30.04.2020 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gałązka Ewelina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.04.2020 14:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 111