BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. kosztów i wydatków
w Wydziale Budżetu i Finansów

Wymiar czasu pracy:

 • 1 etat.

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 ze zm.);
 • wykształcenie wyższe I stopnia;
 • doświadczenie w pracy o charakterze administracyjno – biurowym, minimum 3 – letnie doświadczenie w obrocie pieniężnym;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług;
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe II stopnia;
 • znajomość programu księgowego Rejestr VAT;

Umiejętności :

 • obsługa komputera (pakiet Office);
 • umiejętność stosowania przepisów;
 • umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych;
 • dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
 • umiejętność obsługi interesantów;
 • komunikatywność, kreatywność, punktualność;
 • sprawna organizacja pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m. in:

 • praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania księgowego;
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów do wypłaty;
 • dekretacja i księgowanie dokumentów;
 • sporządzanie rejestrów sprzedaży VAT;
 • sporządzanie sprawozdań z wydatków budżetowych;
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • wystawienie faktur VAT oraz faktur korygujących dla nabywców i dzierżawców mienia komunalnego;
 • sporządzenie miesięcznych deklaracji podatku VAT do Urzędu Skarbowego i przekazywanie kwoty do przelewu US,
 • ewidencja dochodów z koncesji alkoholowej, opłat za miejsca pod groby, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie egzekucji w tym zakresie;
 • prowadzenie analityki dochodów z tytuły dzierżawy mienia komunalnego oraz uzgadnianie z rejestrem dochodów.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu kwietniu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Oferty należy składać w urnie znajdującej się na parterze Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 lub w sekretariacie pok. nr 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiemNabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. kosztów i wydatków”, w terminie do 1 czerwca 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. kosztów i wydatków w Wydziale Budżetu i Finansów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.05.2020 20:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:18.05.2020 20:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 329