Uchwała Nr III/9/2006 r.
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 564.500 zł

 

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

350.000,-

22.000,-


75601


wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych


5.000,-0350

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej


5.000,-


75615


wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych

300.000,-
0310

podatek od nieruchomości

300.000,-75616


wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


17.000,-0360

podatek od spadków i darowizn


17.000,-


75618


wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

50.000,-
0410

wpływy z opłaty skarbowej

50.000,-


758Różne rozliczenia

17.000,-75814


Różne rozliczenia finansowe

17.000,-
0920

pozostałe odsetki

17.000,-


700Gospodarka mieszkaniowa

234.500,-70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

234.500,-
0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

234.500,-


853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


15.000,-


85305


Żłobki


15.000,-0830

wpływy z usług


15.000,-

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 564.500 zł.

 

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600Transport i łączność

20.000,-60095


Pozostała działalność

wydatki bieżące 20.000,-

20.000,-710Działalność usługowa

30.000,-71035


Cmentarze

- wydatki bieżące 10.000,-

30.000,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,-801Oświata i wychowanie


13.000,-


80101


Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące


6.000,-


80104


Przedszkola


7.000,-2510

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Przedszkole Nr 1


7.000,-

853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


10.000,-


85305


Żłobki

- wydatki bieżące


10.000,-

854Edukacyjna opieka wychowawcza

8.600,-85401


Świetlice szkolne

8.600,-


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


40.000,-


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące


40.000,-

926Kultura fizyczna i sport

568.900,-92695


Pozostała działalność

568.900,-
6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

568.900,-


§ 2.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (załącznik Nr 1 do uchwały)

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/9/2006 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:28.12.2006 08:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:28.12.2006 09:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 70