Zaproszenie do składania oferty na agenta emisji obligacji komunalnych

Gmina Miejska Złotoryja („Emitent”) zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych o wartości 6.000.000 zł w 2020 r. Emisja zostanie przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr 0007.XIX.156.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna obejmować kompleksowy zakres usług przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze niepublicznej emisji obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do objęcia wszystkich obligacji na rynku pierwotnym w ciągu maksymalnie 7 dni od wyznaczenia przez Emitenta daty emisji. Oferta powinna w szczególności zawierać wysokość marż ponad stawkę WIBOR6M (odrębnie dla każdej serii obligacji) oraz wysokość wynagrodzenia za oferowane usługi.

W ofercie powinna zostać także zawarta informacja o innych kosztach niezbędnych do przeprowadzenia emisji np. opłaty na rzecz KDPW.

W szczególności zakres świadczonych usług powinien obejmować:

  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (umowa emisyjna, umowa agenta emisji, propozycja nabycia, warunki emisji, oświadczenie o ustanowieniu agenta emisji/agenta płatniczego),
  • pełnienie roli Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  • pełnienie roli Agenta Płatniczego zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
  • nabycie obligacji na rachunek własny
  • organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji oraz wykupem i wypłatą oprocentowania.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna zostać złożona na całość emisji obligacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr 0007.XIX.156.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji. Oferta powinna być wiążąca i nie można uzależniać jej ważności od uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Do oferty powinny zostać dołączone projekty umów: umowy emisyjnej, umowy na agenta emisji i umowy na agenta płatniczego.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot (KRS oraz pełnomocnictwa jeżeli są wymagane).

Emitent dopuszcza składanie ofert podpisanych elektronicznie.

Oferty należy przesyłać do dnia 15 lipca 2020 r. na adres :

Urząd Miejski w Złotoryi
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

lub mailem na adres: wbif@zlotoryja.pl

Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

„Oferta na organizację emisji obligacji Gminy Miejskiej Złotoryja”

Spośród złożonych ofert Gmina Miejska Złotoryja wybierze ofertę najkorzystniejszą, z uwzględnieniem zaoferowanych kosztów przeprowadzenia emisji oraz treści projektów umów. Emitent zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych projektów umów. Jednocześnie Gmina Miejska zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru spośród złożonych ofert bez podania przyczyny.

Przy wyborze oferty nie będzie stosowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 3 lit. j w/w ustawy do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów w/w ustawy.

Załączniki:

Pozostałe informacje będą przekazywane indywidualnie na życzenie zainteresowanych podmiotów.

Osoby do kontaktów w sprawie emisji:

  • Grażyna Soja- Skarbnik Gminy Miejskiej Złotoryja tel 76 8779 140 e-mail ; skarbnik@zlotoryja.pl
  • Halina Ulanowska – Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów Tel. 76 8779 141 e-mail ulanowska_halina@zlotoryja.pl

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

INFORMACJA  O  PRZEDŁUŻENIU  TERMINU
SKŁADANIA  OFERT  NA  ORGANIZACJĘ  EMISJI  OBLIGACJI  GMINY  MIEJSKIEJ  ZŁOTORYJA

 Gmina Miejska Złotoryja informuje, iż termin składania ofert na organizację emisji obligacji Gminy Miejskiej Złotoryja zostaje przesunięty na dzień 22 lipca 2020 r.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania oferty na agenta emisji obligacji komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:25.06.2020 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Ulanowska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:14.07.2020 14:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 159