Uchwała Nr III/13/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi.

Na postawie art.21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31,poz. 266), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się ,co następuje:
 

§ 1.

W uchwale Nr IX/56/2003 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 maja 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi wprowadza się następujące zmiany:

I.

W Rozdziale IV § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

”Wynajęcie lokalu mieszkalnego każdorazowo poprzedzone jest złożeniem Wynajmującemu wniosku mieszkaniowego wypełnionego i potwierdzonego przez wyszczególnione w nim jednostki wraz z oświadczeniem o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie, opublikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).
Złożenie wniosku w danym roku kalendarzowym do dnia 31 grudnia kwalifikuje wnioskodawcę do umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego na następny rok kalendarzowy”.

II.

W Rozdziale V § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Pierwszeństwo w wynajęciu lokalu zamiennego przysługuje najemcom:

 1. pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego;
 2. zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny;
 3. zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub sprzedaży ze względu na nieopłacalność remontu;
 4. zamieszkujących w budynkach użyteczności publicznej lub wymagających opróżnienia przez mieszkańców ze względu na przeznaczenie na cele użyteczności publicznej;

2. Lokale zamienne wynajmowane są osobom, o których mowa w ust. 1, bez względu na wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego.

III.

W Rozdziale VI § 17 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Wynajmujący zapewnia wynajęcie lokalu zamiennego najemcom mieszkającym w budynkach lub lokalach, o których mowa w § 16 pkt 1.

IV.

Po § 22 uchwały dodaje się rozdział VII a o treści:

Rozdział VII a
Umowy najmu zawierane poza kolejnością.

§ 22 a
Gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotoryja z osobą opuszczającą dom dziecka, której ostatnim potwierdzonym miejscem zamieszkania przed zamieszkaniem w domu dziecka była Złotoryja. Powyższa umowa może być zawarta wyłącznie na podstawie wcześniej zawartego porozumienia z domem dziecka.

§ 22b

 1. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy, o której mowa w § 22a muszą spełniać kryteria,
  o których mowa w § 8 pkt 1 i pkt.3 uchwały.
 2. Zawarcie umowy najmu następuje po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  i niezależnie od wniosków aktualnie realizowanych na zasadach ogólnych z danego rocznika, biorąc pod uwagę najdłużej oczekujące wnioski osób, o których mowa w § 22a.

§ 22c

1.Odstępstwo od kolejności określonej w § 14 ust. 7 uchwały może być zastosowane
 raz w danym roku kalendarzowym, wobec osoby pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji
 losowej, której wniosek o zawarcie umowy najmu poza kolejnością, po uprzednim zaopiniowaniu
 przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Burmistrza
 Miasta.
3.Osoba, która otrzymała propozycję lokalu poza kolejnością i jednocześnie odmówiła przyjęcia
 propozycji, kolejną ofertę otrzymuje na zasadach ogólnych.
 
V.

W załącznikach Nr 1 i Nr 2 do załącznika do Uchwały Nr IX/56/2003 Rady Miejskiej z dnia
29 maja 2003 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
A. Załącznik numer 1:
1. W pkt. 1 dotyczącym zamieszkiwania na terenie Złotoryi skreśla się ppkt.1
2. W pkt. 2 dotyczącym przegęszczenia w uwagach dotyczących sposobu naliczenia punktacji,
 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Stan przegęszczenia w przypadku czasowego
 zamieszkiwania powinien mieć miejsce przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem
 wniosku bądź ankiety uzupełniającej.
3. Pkt. 6 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Okres oczekiwania( liczy się od momentu złożenia pierwszego kompletnego wniosku);
Za każdy rok oczekiwania w latach :
1) od 1 roku do 3 lat po + 1 pkt
2) od 4 lat do 6 lat po + 2 pkt
3) od 7 lat do 10 lat po +3 pkt
Punktację nalicza się za każdy rok oczekiwania tylko w przypadku zachowania aktywności (odpowiedź na korespondencję, uaktualnianie danych poprzez złożenie wypełnionej ankiety weryfikacyjnej bądź stosownego oświadczenia - zgodnie z uchwałą) w ocenianym okresie.
4.W pkt.5 dotyczącym stosunków społecznych w miejscu zamieszkania, warunki zdrowotne
 wnioskodawcy;
ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: “Zamieszkujący wspólnie z osobami niepełnosprawnymi posiadającymi umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności”;
ppkt.3 otrzymuje następujące brzmienie:
“Wnioskodawca i członkowie jego rodziny będący osobami niepełnosprawnymi posiadającymi umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności lub dzieci specjalnej troski”.
5.W pkt 7 ppkt.1 dotyczącym stanu rodziny, w uwagach pkt. ad.1 otrzymuje następujące
 brzmienie:
“Punktację nalicza się w przypadku zamieszkiwania dzieci z Wnioskodawcą bądź jego Współmałżonkiem. Wymagane potwierdzenie zameldowania”.

B. Załącznik numer 2:
1. W pkt. 1 dotyczącym zamieszkiwania na terenie Złotoryi skreśla się ppkt.1
2. W pkt. 2 dotyczącym przegęszczenia w uwagach dotyczących sposobu naliczenia punktacji,
 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Stan przegęszczenia w przypadku czasowego
 zamieszkiwania powinien mieć miejsce przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem
 wniosku bądź ankiety uzupełniającej.
3. Pkt. 5 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
Okres oczekiwania ( liczy się od momentu złożenia pierwszego kompletnego wniosku)
Za każdy rok oczekiwania w latach:
1) od 1 roku do 3 lat po + 1 pkt
2) od 4 lat do 6 lat po + 2 pkt
3) od 7 lat do 10 lat po +3 pkt
Punktację nalicza się tylko w przypadku zachowania aktywności (odpowiedź na korespondencję, uaktualnianie danych poprzez złożenie wypełnionej ankiety weryfikacyjnej bądź stosownego oświadczenia - zgodnie z uchwałą) w ocenianym okresie.
4.W pkt 4 dotyczącym stosunków społecznych w miejscu zamieszkania, warunki zdrowotne
 wnioskodawcy;
 ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 “Zamieszkujący wspólnie z osobami niepełnosprawnymi posiadającymi umiarkowany lub znaczny
 stopień niepełnosprawności”,
 ppkt.3 otrzymuje następujące brzmienie:
 “Wnioskodawca i członkowie jego rodziny będący osobami niepełnosprawnymi posiadającymi
 umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności lub dzieci specjalnej troski”.
5.W pkt 6 ppkt.1 dotyczącym stanu rodziny, w uwagach pkt. ad.1 otrzymuje następujące
 brzmienie:
 “Punktację nalicza się w przypadku zamieszkiwania dzieci z Wnioskodawcą bądź jego
 Współmałżonkiem. Wymagane potwierdzenie zameldowania”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Sprawy wszczęte, lecz nie zakończone ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zło
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:28.12.2006 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:28.12.2006 09:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 71