Uchwała Nr XI / 72 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 11 września 2003r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Złotoryi.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Na działce 87 obr.7 miasta Złotoryja oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały kolorem żółtym, nadaje się nazwę ulica Kazimierza Wielkiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

 

         Przewodniczący Rady  Miejskiej

                   Wiesław Woźniak

 

Uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego  Nr PN.II.0911-9/43/03 z 02.10.2003 r.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 72 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:15.10.2003 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:15.10.2003 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 73