Uchwała Nr III/ 14 /2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” o następującej treści:

„Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007."

Rada Miejska w Złotoryi, doceniając rolę i zaangażowanie mieszkańców miasta w życie społeczne i kulturalne Złotoryi, a także w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywanie problemów społecznych i budowę społeczeństwa obywatelskiego, deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz realizacji swych zadań ustawowych we współpracy i ścisłym współdziałaniu z tymi organizacjami.

§ 1.

Postanowienia ogólne:

Ilekroć mowa jest o:

 1. ustawie, rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 2. programie, rozumie się przez to „ Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
 3. mieście, rozumie się przez to Gminę Miejską Złotoryja
 4. urzędzie, rozumie się przez to Urząd Miejski w Złotoryi

§ 2.

Cele programu:

 1. Tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców miasta, a tym samym tworzenie sprzyjających warunków do budowy społeczeństwa obywatelskiego
 2. Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe
 3. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.
 4. Wzmacnianie idei pomocniczości i samorządności społeczności lokalnej oraz organizowania się na rzecz zaspokajania potrzeb poszczególnych grup społecznych
 5. Zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych .

§ 3.

Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych, określonych w ustawach.

§ 4.

Program współpracy skierowany jest do:

 1. Organizacji pozarządowych.
 2. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej organizacjami.

§ 5.

 1. Współpraca może być realizowana w formie wsparcia finansowego i niefinansowego.
 2. Finansowanie będzie polegać na zlecaniu do realizacji poprzez powierzanie lub wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
 3. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w trybie:
  a) otwartych konkursów ofert,
  b) zakupu usług
 4. Wsparcie niefinansowe polega na pomocy miasta w realizacji zadań publicznych bez udzielania dotacji.

§ 6.

Zakres współpracy w formie finansowej:

 1. Oświata, edukacja, wychowanie oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży:
  a) konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, festiwale, przeglądy, turnieje
  b) społeczne inicjatywy młodzieży
  c) zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, terapii indywidualnej i grupowej, zagospodarowanie czasu wolnego.
 2. Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję:
  a) koncerty, przeglądy, imprezy, prezentacje, wystawy, konkursy, plenery, warsztaty, giełdy, konferencje, sympozja
   b) wydawnictwa
   c) utwory literackie, prace z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźbiarstwa, rysunku złotoryjskich autorów
   d) działania promocyjne, wychowawcze i popularyzatorskie.
 3. Ochrona środowiska, edukacja z zakresu ekologii:
  a) akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień bez samochodu”
  b) kursy, szkolenia, seminaria oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży
  c) wystawy, konkursy
  d) wydawnictwa, broszury, informatory
 4. Sport dzieci i młodzieży, rekreacja:
  a) zajęcia w różnych dyscyplinach sportu dzieci i młodzieży,
  b) letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży
  c) imprezy sportowe i rekreacyjne, a w szczególności : biegi, maratony, wyścigi, mecze, spartakiady, konkursy, zawody oraz turnieje.
 5. Inne dziedziny:
  a) ratownictwo i ochrona ludności, bezpieczeństwo publiczne
  b) profilaktyka patologii i wykluczenia społecznego
  c) rozwijanie kontaktów między społecznościami lokalnymi
  d) wspomaganie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości lokalnej poprzez: szkolenia,
    zawody i turnieje, druki, ulotki, foldery, imprezy o charakterze patriotycznym i rocznicowym

§ 7.

Zakres współpracy w formie niefinansowej:

 1. Organizowanie otwartych spotkań, szkoleń dla organizacji
 2. Udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez organizacje
 3. Umieszczanie informacji i materiałów dotyczących organizacji na stronie internetowej urzędu 
 4. Pomoc merytoryczną w przygotowywaniu projektów realizowanych przez organizacje w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców miasta
 5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze, 
 6. Udostępnianie na preferencyjnych warunkach sal będących w dyspozycji urzędu na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym
 7. Umieszczanie informacji dotyczących zadań miasta realizowanych przez organizacje, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu
 8. Informowanie o krajowych i zagranicznych funduszach dostępnych dla organizacji 
 9. Współdziałanie w pozyskiwaniu funduszy z innych źródeł, w tym zwłaszcza z funduszy Unii Europejskiej.

§ 8.

Współpraca miasta z organizacjami odbywa się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.zlotoryja.pl.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i inny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:28.12.2006 09:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:28.12.2006 09:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 73