ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2020
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 17.07.2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020,, poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm. ), Uchwałą nr 0007.XII.101.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 oraz Zarządzeniem nr 0050.124.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 22.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zarządza się, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

  • Paweł Kulig – przewodniczący
  • Anna Ardelli
  • Angelika Naporowska

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

Zadanie nr 1 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

§2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadań:

Zadanie nr 1 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

  1. Stowarzyszenie „Pępek Świat” ul. Wojska Polskiego 18, 59-500 Złotoryja, „Kreatywne Półkolonie” od dnia podpisania umowy do 28.09.2020r. kwota wsparcia - 43.200 zł
  2. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, Półkolonia tenisowa na 6 plus” od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020r. kwota wsparcia - 16.800 zł.

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzązenie nr 0050.145.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17.07.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:23.07.2020 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Ardelli
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:23.07.2020 11:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 177