UCHWAŁA NR 0007.XX.172.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja w roku 2020 pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego w postaci sfinansowania zadania realizowanego w obrębie ulic Wojska Polskiego i ul. Legnickiej, w ciągu drogi powiatowej nr 328 pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi” – odcinek L i E”. Pomoc rzeczowa obejmuje całość kosztów na opracowanie projektu budowlanego oraz realizację robót budowlanych.
§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XX.172.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:04.08.2020 12:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:04.08.2020 12:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 772