Uchwała Nr IV/15/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:


§ 1.

1) Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 608.157 zł

 
 
 
 

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

700Gospodarka mieszkaniowa

499.949,-

17.500,-


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

499.949,-

17.500,-


0690

wpływy z różnych opłat

55.000,-


0830

wpływy z usług


15.000,-

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

444.949,-


0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat


2.500,-

710Działalność usługowa


5.000,-


71035


Cmentarze


5.000,-


0690

wpływy z różnych opłat


5.000,-

750Administracja publiczna

46.000,-75095


Pozostała działalność

46.000,-0970

wpływy z różnych dochodów

46.000,-


756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

101.849,-

10.199,-


75615


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

21.849,-0450

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

21.849,-


75616


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

35.000,-0340

podatek od środków transportowych

15.000,-


0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20.000,-


75618


Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

45.000,-

10.199,-


0410

wpływy z opłaty skarbowej

45.000,-


0480

wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu


10.199,-

758Różne rozliczenia

10.000,-75814


Różne rozliczenia finansowe

10.000,-0920

pozostałe odsetki

10.000,-


801Oświata i wychowanie


15.142,-


80110


Gimnazja


15.142,-2705

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

(program Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1)


15.142,-

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


1.800,-


90095


Pozostała działalność


1.800,-


0830

wpływy z usług


1.800,-

§ 2.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 518.157 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600Transport i łączność

30.000,-60016


Drogi publiczne gminne

10.000,-6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,-


60095


Pozostała działalność

20.000,-
wydatki bieżące

20.000,-


700Gospodarka mieszkaniowa

388.000,-70095


Pozostała działalność

388.000,-4150

dopłaty w spółkach prawa handlowego

365.000,-6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23.000,-


750Administracja publiczna


61.000,-


75022


Rady gmin


30.000,-wydatki bieżące


30.000,-

75023


Urzędy gmin


20.000,-wydatki bieżące


20.000,-


75075


Promocja jednostek samorządu terytorialnego


11.000,-
Wydatki bieżące


11.000,-

757Obsługa długu publicznego

20.000,-75702


Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

20.000,-
wydatki bieżące

20.000,-


758Różne rozliczenia

10.000,-75818


Rezerwy ogólne i celowe

10.000,-6800

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000,-


801Oświata i wychowanie


18.642,-


80101


Szkoły podstawowe


3.500,-wydatki bieżące


3.500,-

80110


Gimnazja


15.142,-wydatki bieżące

(program Unii Europejskiej Socrates comenius Akcja1)


15.142,-


851Ochrona zdrowia

9.998,-

10.199,-


85154


Przeciwdziałanie alkoholizmowi


10.199,-wydatki bieżące


10.199,-


85195


Pozostała działalność

9.998,-
wydatki bieżące

9.998,-


852Pomoc społeczna

44.000,-85215


Dodatki mieszkaniowe

44.000,-
wydatki bieżące

44.000,-


853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


3.000,-


85305


Żłobki


3.000,-wydatki bieżące


3.000,-

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

109.000,-92120


Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

109.000,-
wydatki bieżące

109.000,-


§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (zał. Nr 1 do uchwały).

§ 4.

Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 90.000 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:03.01.2007 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:03.01.2007 08:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 65