Uchwała Nr IV/16/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji „ Gazety Złotoryjskiej”
w Złotoryi w 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) i art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249,poz. 2104 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. 1. ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Redakcji „Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi na wydanie jednego egzemplarza „Gazety Złotoryjskiej” w 2007r. w kwocie 1.48 zł.
  2. 2. Kalkulacja jednostkowa przedstawia się następująco:
    • 1) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia   145.632,-
    • 2) Wydatki rzeczowe      137.078 ,-
          Razem: 282.710,-

      Dochody własne 171.710,-
      Dotacja  111.000,-
      Nakład w roku 2007 75.000,-
      Koszt jednostkowy 1 egz. 1.48,-

§ 2.

Zmiany planu finansowego dla Redakcji „ Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi powodujące zwiększenie lub zmniejszenie dotacji przedmiotowej ponad kwotę ustaloną w uchwale budżetowej, mogą być dokonywane wyłącznie po ponownym skalkulowaniu stawki dotacji przedmiotowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji „ Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi w 2007r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:03.01.2007 08:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:03.01.2007 08:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 61