Uchwała Nr IV/17/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1

 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33 815.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   - subwencję ogólną w wysokości      6 923.569 zł    
   - dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 5 107.344 zł 
     
 2. Wydatki budżetu w wysokości 36 225.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 31 858.946 zł, w tym:
   a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
   w wysokości       11 389.007 zł   
   b) dotacje z budżetu w wysokości     3 050.491 zł   
   c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości   500.000 zł   
   - wydatki majątkowe w wysokości 4 367.000 zł
 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 410.000 zł.

§ 2.

 1. Przychody budżetu na kwotę 4 500.000 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 2 090.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 3.
 2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z:
  - zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę   2 410.000 zł  
 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 090.000 zł, finansowane będą:
  - ze środków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 2 090.000 zł   
 4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000 zł.
 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 430.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków:
   - bieżących    230.000 zł
   - inwestycyjnych   200.000 zł

§ 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 107.344 zł zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 70.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:
   - przychody w wysokości   1 374.740 zł
   - wydatki w wysokości   1 374.740 zł
 2. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładów w wysokości 111.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 111.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

§ 6.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku nr 11.

§ 8.

 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 2 630.991 zł, w tym:
  - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości  1 277.000 zł 
  - dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych
  przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz Ochotniczych
  Straży Pożarnych w wysokości 1 353.991 zł, zgodnie z zał. Nr 12.
 2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 308.500 zł, w tym:
  - na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których
  realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora
  finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
  w wysokości          298.500 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 13
  - na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi
  jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości     10.000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

 • w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000 zł
 • w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł

§ 10.

 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.
 2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.
 3. Ustala się wydatki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

 • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
  w wysokości 3 000.000 zł 
 •  finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości   2 410.000 zł
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
   wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  2 090.000zł.

§ 12.

 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
  występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego
  limitu;
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
  ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwot
  5 000.000 zł.
 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
  klasyfikacji budżetowej;
  - przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
  w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie
  dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
  - udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
  - udzielania w roku budżetowym poręcze i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł;
  - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Sołtysik

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2007.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:03.01.2007 09:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:03.01.2007 09:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 100