OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm) na realizację zadania publicznego pt. „Cykl pokazów płukania złota”

W dniu 01 września 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Złotoryi wpłynęła oferta złożona przez Polskie Bractwo Kopaczy Złota, ul. Reymonta 6a, 59-500 Złotoryja, na realizację zadania publicznego pt. „Cykl pokazów płukania złota”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja w zakładce Zadania publiczne, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (59-500), pl. Orląt Lwowskich 1.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (liczy się data stempla pocztowego) na formularzu dostępnym w BIP do dnia 10 września 2020 r.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm) na realizację zadania publicznego pt. „Cykl pokazów płukania złota”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:02.09.2020 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:02.09.2020 14:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 87