UCHWAŁA NR 0007.XXI.176.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę  2.236.712,28 w tym:
᠆ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.044.131,72 – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
᠆  dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.280.844,00– załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.365.300,73 w tym:
᠆ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 255.900,73– załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
᠆ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.109.400,00– załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. W uchwale Nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10.050.780,07, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.
§ 6. W uchwale Nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 § 4 otrzymuje brzmienie
1) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetowych w wysokości 11.121.402,04.
2) ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.070.621,97. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. W uchwale nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. W uchwale Nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji w wysokości 11.500.000,00 Z tego:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5.000.000,00
2) na pokrycie deficytu budżetowego 6.500.000,00
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXI.176.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.09.2020 12:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.09.2020 12:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 550