UCHWAŁA NR 0007.XXI.180.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr 0007.V.32.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, uchwalonego uchwałą nr 0007.XXXIX.327.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r., Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi zwany dalej planem miejscowym.
2. Przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym określono na rysunku planu miejscowego w skali 1:1000.
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu miejscowego, o którym mowa §1. ust. 2, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.
§ 3. Zgodnie z problematyką planu miejscowego oraz z lokalnymi uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym planem miejscowym, nie ustala się:
1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
2) granic terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dach symetryczny – dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz budowli naziemnych, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii elementami takimi jak: wiatrołapy, wykusze, ryzality, balkony, tarasy, okapy dachowe, elementy odwodnienia dachów, gzymsy, pilastry, zwieńczenia otworów okiennych i drzwiowych, elementy dociepleń elewacji, pochylnie, schody wejściowe do budynków, podziemne części budynków i budowli;
3) teren – część obszaru objętego planem miejscowym wyznaczona na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem identyfikacyjnym terenu;
4) zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, nie powodującej przekroczenia standardów, jakości środowiska lub standardów emisyjnych poza terenem, do którego właściciel posiada tytuł prawny, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw, składów opału, skupu surowców wtórnych oraz prowadzenia działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów.
§ 5. 1.  Następujące oznaczenia zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu miejscowego:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu;
3) symbol identyfikacyjny terenu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej „OW”;
6) linia wymiarowa wraz z wymiarem;
7) przeznaczenie terenów:
a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub zabudowy usługowej,
d) ZP/US – teren zieleni urządzonej, sportu i rekreacji,
e) ZP – teren zieleni urządzonej,
f) RZ – teren trwałych użytków zielonych,
g) ZL – teren lasów,
h) KDW – teren drogi wewnętrznej,
i) KDD – teren drogi publicznej - klasy dojazdowej,
j) KDL – teren drogi publicznej - klasy lokalnej.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu miejscowego.
3. W ramach przeznaczeń terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, lit. b i lit. c, dopuszcza się realizację:
1) miejsc postojowych i placów manewrowych dla samochodów;
2) dojść i dojazdów;
3) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
4) zieleni urządzonej i placów zabaw;
5) budynków garażowych i gospodarczych;
6) obiektów infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych.

Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska,przyrody i krajobrazu

§ 6. 1.  Część obszaru objętego planem miejscowym położona jest w zasięgu Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie.
2. Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem miejscowym należy uwzględnić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszaru, o którym mowa w ust. 1.
3. Część obszaru objętego planem miejscowym położona jest w zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec”.
4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych, odpowiednio:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub wielorodzinnej 8MN/MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) dla terenów zabudowy usługowej i / lub mieszkaniowej wielorodzinnej 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U - jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych.
5. Wzdłuż dystrybucyjnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20 kV należy uwzględnić pas technologiczny o szerokości do 15 m, do 7,5 m od osi linii w obu kierunkach, w którym występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 11MNU należy uwzględnić ograniczenia dotyczące sytuowania zabudowy w związku z ich położeniem przy granicy (konturu) lasu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 7. 1.  Na obszarze objętym planem miejscowym zewidencjonowano następujące stanowiska archeologiczne:
1) 18/73/79-18;
2) 19/74/79-18;
3) 20/75/79-18;
4) 28/28/79-18;
5) 41/148/79-18.
2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust., 1. w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§ 8. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2;
2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 9. 1.  Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 8.
3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych lub w obrębie działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Prowadzenie zorganizowanej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub z indywidualnych zbiorników gazu.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z zastrzeżeniem ust. 9.
7. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła, nie powodujących przekroczeń norm emisji spalin, zgodnie z ustaleniami uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, z zastrzeżeniem ust. 9.
8. W zakresie zasad zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 dopuszcza się realizację rozwiązań indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. W zakresie zasad zaopatrzenia w energię elektryczną oraz zaopatrzenia w ciepło, o których mowa w ust. 6 i ust. 7 dopuszcza się zaopatrzenie z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW, z wykluczeniem obiektów i urządzeń wykorzystujących energię wiatru.
10. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia Rozdziału 7 nie stanowią inaczej, a lokalizacja tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów oraz jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§ 10. 1.  Ustala się lokalizację dróg publicznych:
1) klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 26KDL;
2) klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 25KDD.
2. Ustala się lokalizację dróg wewnętrznych 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW.
3. Szczegółowe ustalenia dotyczące dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 sformułowano w ustaleniach Rozdziału 7.
4. Obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się:
1) miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe w formie parkingów lub jako miejsca postojowe w budynkach;
2) ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
a) co najmniej 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług;
3) liczba stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie może być mniejsza niż określona w przepisach odrębnych.

Rozdział 7.
Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 11. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy:
a) wolnostojący,
b) bliźniaczy,
c) szeregowy - wyłącznie na terenach 4MN, 5MN, 6MN;
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: 10 m,
b) budynki gospodarcze i garaże: 6 m.
3) forma dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a) dla terenu 1MN w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 19KDW, 26KDL,
b) dla terenu 2MN w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 26KDL,
c) dla terenu 3MN w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 25KDD,
d) dla terenu 4MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 20KDW, 21KDW, 26KDL,
e) dla terenu 5MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 20KDW, 21KDW, 26KDL,
f) dla terenu 6MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 21KDW, 22KDW, 26KDL,
g) dla terenu 7MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 23KDW, 24KDW, 25KDD, 26KDL,
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 0,90,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 40%.
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, odpowiednio:
a) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w układzie wolnostojącym – 600 m2,
b) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w układzie bliźniaczym – 400 m2,
c) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w układzie szeregowym – 250 m2.
§ 12. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 8MN/MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub wielorodzinnej.
2. Dopuszcza się realizację wbudowanych lokali usługowych.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy:
a) budynki mieszkaniowe jednorodzinne - wolnostojący, bliźniaczy,
b) budynki mieszkaniowe wielorodzinne - nie określa się;
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: 10 m,
b) budynki mieszkaniowe wielorodzinne: 15 m,
c) budynki gospodarcze i garaże: 6 m.
3) forma dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, w odległości odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 24KDW, 25KDD, 26KDL;
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 1,60,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 40%.
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, odpowiednio:
a) dla budynku mieszkaniowego wielorodzinnego w układzie wolnostojącym 1000 m2,
b) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w układzie wolnostojącym – 600 m2,
c) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w układzie bliźniaczym – 400 m2.
§ 13. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub zabudowy usługowej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy:
a) wolnostojący,
b) bliźniaczy,
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynki usługowe w układzie wolnostojącym: 12 m,
b) budynki mieszkaniowo-usługowe: 10 m,
c) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: 10 m;
3) forma dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, w odległości:
a) dla terenu 9MN/U w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 13ZP/US, 26KDL,
b) dla terenu 10MN/U w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 13ZP/US, 26KDL,
c) dla terenu 11MN/U w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 25KDD, 26KDL,
d) dla terenu 12MN/U w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 26KDL oraz od wschodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym;
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 1,20,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 40%.
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, odpowiednio:
a) dla budynku usługowego 100 m2,
b) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub mieszkaniowo - usługowego w układzie wolnostojącym – 600 m2,
c) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub mieszkaniowo - usługowego w układzie bliźniaczym – 400 m2,
§ 14. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 13ZP/US ustala się przeznaczenie: teren zieleni urządzonej, sportu i rekreacji.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie:
1) dojść i placów pieszych;
2) obiektów zaplecza techniczno – sanitarnego związanych z terenem zieleni urządzonej, sportu i rekreacji.;
3) placów zabaw oraz terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych;
4) tymczasowego zagospodarowania, w formie:
a) obiektów usługowych oraz innych obiektów związanych z organizacją imprez publicznych - w tym również masowych, a także wystaw plenerowych, na czas trwania tych imprez,
b) sezonowych letnich i zimowych obiektów usługowych, na czas trwania tych sezonów.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy: do 9 m;
2) forma dachu: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
1) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,10 do 0,20;
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 20%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1 stanowi przestrzeń publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest przeznaczony dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
§ 15. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 14ZP ustala się przeznaczenie: teren zieleni urządzonej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie:
1) dojść i placów pieszych;
2) placów zabaw oraz terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
§ 16. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 15RZ ustala się przeznaczenie: teren trwałych użytków zielonych.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem urządzeń oraz dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej.
§ 17. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 16ZL, 17ZL ustala się przeznaczenie: teren lasów.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy.
§ 18. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje, zmienna szerokość w liniach rozgraniczających przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość:
1) 5 m - dla terenu 18KDW;
2) 10 m - dla terenu 19KDW;
3) 20 m - dla terenu 20KDW.
4) 12 m - dla terenu 21KDW;
5) 20 m - dla terenu 22KDW;
6) 12 m - dla terenu 23KDW;
7) 10 m - dla terenu 24KDW.
§ 19. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 25KDD ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy dojazdowej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgraniczających, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość 12 m.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
§ 20. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 26KDL ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy lokalnej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje, zmienna szerokość w liniach rozgraniczających przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu miejscowego obowiązuje szerokość 12 m.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Rozdział 8.
Ustalenia końcowe

§ 21. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.
§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXI.180.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.09.2020 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.09.2020 12:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 556