UCHWAŁA NR 0007.XXI.182.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 września 2020 r.
W sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz 506 ze zm.), art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dzu. Z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2, art. 20 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 118 ze zm) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli kwota tej rekompensaty jest równa albo większa od wysokości świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej w rozumieniu wskazanej ustawy.
§ 2. 1.  Uchwałę stosuje się z zastrzeżeniem ust. 2 do należności z tytułu rekompensat, przysługujących od transakcji handlowych:
a) zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020r. oraz
b) zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r. jeżeli należność z tytułu rekompensaty stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020r.
2. Uchwały nie stosuje się do rekompensat pobranych lub wyegzekwowanych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXI.182.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. W sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.09.2020 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.09.2020 12:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 534