Nabór na stanowisko pracy – Główny księgowy

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko: Głównego księgowego

Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja,

Stanowisko:

Główny księgowy

Warunki Zatrudnienia:

0,5 etatu

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

I. Wymagania niezbędne:

1. Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Znajomość prawa, w zakresie:
a) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
b) Ustawy o finansach publicznych,
c) Ustawy o rachunkowości,
d) Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
e) Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

 

3. Wysoka kultura osobista.II. Wymagania preferowane:

 1. Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych,
 3. Posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, sprawozdań, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 4. Umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, Internetu, oraz programów księgowo-kadrowych (RewizorGT, PŁATNIK, R2 Płatnik),
 5. Mile widziany co najmniej 3 letni staż pracy w dziale księgowości w jednostce samorządu terytorialnego lub w dziale księgowości innej jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury,
 6. Znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania ze środków unijnych,
 7. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
 8. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 3. Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 4. Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki,
 7. Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 9. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 10. Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
 11. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy Prawo zamówieniach publicznych,
 12. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 13. Przygotowywania i przekazywania do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury,
 14. Przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji,
 15. Zapewnienie terminowego ściągania należności,
 16. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 17. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 18. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.
 19. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,
 20. Sporządzanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 21. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

 

 

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w biurze, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi, 4 godzin dziennie, przy komputerze.

8. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 7. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą, na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – główny księgowy”
W terminie: do 13.10.2020 r. do godziny 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Po zakończonej rekrutacji nadesłane CV wraz z pozostałymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

Aneta Wasilewska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko- Główny księgowy
Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
Informację opublikował:Aneta Wasilewska
Data publikacji:02.10.2020 15:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Aneta Wasilewska
Data aktualizacji:02.10.2020 15:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 546