OGŁOSZENIE Z DNIA 07 października 2020 R.

o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Na podstawie:

Uchwały nr XLVII/254/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

Burmistrz Miasta Złotoryja  przedstawia do konsultacji

poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Miejskiej Złotoryja, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Złotoryja oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi

projekt uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 08 października 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 15 października 2020 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą składać do dnia 15 października 2020 roku. Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, a nie datę stempla pocztowego. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.

Uwagi i wnioski do projektu aktu mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statuty organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie podanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miejskiej Złotoryja.

W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie z dnia 07 października 2020 r. o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:07.10.2020 18:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:07.10.2020 18:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 95