Nabór na stanowisko pracy – referent ds. kadr i administracji

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko:
referent ds. kadr i administracji

Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja,

Stanowisko:

referent ds. kadr i administracji

Warunki Zatrudnienia:

1 etat

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

I. Wymagania niezbędne:

 1. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.

 2. Znajomość przepisów z zakresu rozliczeń ZUS i prawa podatkowego.

 3. Znajomość przepisów ustawy kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Znajomość zasad obiegu i archiwizacji dokumentów.

 5. Biegła umiejętność obsługi komputera, a w szczególności programów płacowo-kadrowych (R2 Płatnik), programu PŁATNIK, pakietu Microsoft Office-Word, Excel oraz innych urządzeń biurowych.

 6. Obywatelstwo polskie.

 7. Nieposzlakowana opinia.

 8. Spełnia jeden z poniższych warunków:

  a) wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku, co najmniej 2-letni staż pracy,

  b) lub wykształcenie średnie z co najmniej 5-letnim stażem pracy, w tym 3-letni staż pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań.


II. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. Zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.

 2. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji.

 3. Samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność.

 4. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność i umiejętność pracy w zespole.

 5. Wysoka kultura osobista.

 6. Mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem pracy pracowników oraz gromadzenie i właściwe zabezpieczanie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 2. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy, celem zapewnienia właściwej organizacji i dyscypliny pracy;

 3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich odrębnie dla każdego pracownika;

 4. Prowadzenie rejestrów obowiązujących w instytucji, m.in. badań lekarskich, szkoleń BHP;

 5. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z ZUS, US i wynagrodzeniami;

 6. Terminowe naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków;

 7. Naliczanie gratyfikacji za wysługę lat na podstawie posiadanych dokumentów;

 8. Gromadzenie informacji o potrzebach szkoleniowych i doskonaleniu zawodowym pracowników;

 9. Zapewnienie bieżącej obsługi sekretariatu;

 10. Zapewnienie sprawnego i terminowego obiegu dokumentów;

 11. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych tj. ruchu pracowników, stanu zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy dla potrzeb GUS;

 12. Przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilno-prawnych, uposażeniami, zmian stanowiska pracy, dodatkami specjalnymi;

 13. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia instytucji;

 14. Zaopatrzenie materiałowo – techniczne;

 15. Prowadzenie składnicy akt;

 16. Prowadzenie dokumentacji w sprawach zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

 17. Prowadzenie kasy zgodnie z instrukcja kasową;

 18. Prowadzenie na bieżąco ewidencji obrotów kasy w raporcie kasowym oraz sporządzanie i rozliczanie miesięcznego raportu kasowego;

 19. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

 20. Prowadzenie dokumentacji w sprawach ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w biurze, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi, 8 godzin dziennie, przy komputerze, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi  poniżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

 3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),

 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

 7. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą, na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja
z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – referent ds. kadr i administracji
W terminie: do 29.10.2020 r. do godziny 16.00.

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Po zakończonej rekrutacji nadesłane CV wraz z pozostałymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

Aneta Wasilewska

 

 

Złotoryja, dnia 19 października 2020 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko pracy - referent ds. kadr i administracji
Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
Informację opublikował:Aneta Wasilewska
Data publikacji:19.10.2020 15:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Aneta Wasilewska
Data aktualizacji:19.10.2020 15:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 322