ZAPYTANIE  OFERTOWE

Na zadanie: „Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja oraz gminnych jednostek organizacyjnych”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ze względu na to , iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt 8 ustawy).

 1. Zamawiający : Gmina Miejska Złotoryja , Pl. Orląt Lwowskich 1,59-500 Złotoryja, Tel. 076/8779 100, e-mail: um@zlotoryja.pl
 2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja oraz gminnych jednostek organizacyjnych . Oznaczenie KOD CPV 66100000-4 – usługi bankowe
 3. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
  • Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów – Halina Ulanowska
  • Główny Specjalista ds. informatyki – Piotr Rewig
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 6. Termin realizacji zamówienia  - 24  miesiące
 7. Wadium nie jest wymagane
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  • cena – 90%
  • stopa oprocentowania rachunku bieżącego – waga 10% ( 1-pkt. Oferta z najwyższą stopą oprocentowania, pozostałe proporcjonalnie do stopy)
 9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego , pok. Nr 9, w terminie do dnia 17 listopada 2020 r.
  • Termin składania ofert upływa dnia 17 listopada 2020 r. o godz. 1200
 10. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia , w którym upływa termin składania ofert.
 11. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
 12. Nie przewiduje się w trakcie wyboru ofert zastosowania aukcji elektronicznej.
 13. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na zadanie: "Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja oraz gminnych jednostek organizacyjnych"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:02.11.2020 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Ulanowska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:02.11.2020 15:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 49