Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy zamówienia pn. "Naprawa części cieku wodnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Legnickiej - dz. nr 171/3 obręb 6."

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000,00 euro, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na naprawę części cieku wodnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Legnickiej - dz. nr 171/3 obręb 6.

1. Nazwa i adres Zamawiającej:
GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Złotoryja
obsługiwana przez:
Urząd Miejski w Złotoryi
pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa części cieku wodnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Legnickiej - dz. nr 171/3 obręb 6, poprzez odbudowę ściany czołowej przepustu.

Roboty zasadnicze polegają na:

 • wykonanie ściany oporowej typu "L" o długości 250 cm;
 • ułożenie ściany na zagęszczonym piasku stabilizowany cementem o gr. 15 mm.

Przedmiot zamówienia opisany w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, w związku z tym roboty powinny być wykonywane zgodnie z tą dokumentacją, która stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiająca dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż te podane w projekcie budowlanym o analogicznym charakterze i przeznaczeniu pod warunkiem utrzymania parametrów techniczno - użytkowych nie gorszych niż zastosowane w ww. dokumentach, tzn. pod warunkiem zachowania standardu. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania powołanych norm i przepisów.

4. Termin wykonania zamówienia:
Dnia 28.10.2020 r. Zamawiająca złożyła w Starostwie Powiatowym w Złotoryi zgłoszenie wykonania robót budowlanych, w związku z czym podpisanie umowy możliwe będzie po braku sprzeciwu ze strony Starostwa Powiatowego w Złotoryi.
Zadanie powinno zostać wykonane w terminie nie później niż do 28.12.2020 r.

5. Okres gwarancyjny:
Zamawiająca wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

6. Kryterium wyboru Wykonawcy:

 • a) zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Negocjacje mogą być prowadzone,
 • b) w ofercie należy podać cenę brutto, która będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty związane z dostawą mediów na teren budowy, itp.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 09.11.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: kaminska_malwina@zlotoryja.pl

8. Osoby uprawnione do kontaktu:
Naczelnik Wydziału Mienia - tel. 76 87 79 130 (pok. 8a)
Podinspektor ds. infrastruktury Miejskiej - tel. 76 87 79 131 (pok. 8)

9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w/s ochrony osób fizycznych w/z z przetwarzaniem danych osobowych i w/s swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), Urząd Miejski w Złotoryi informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Danych (AD) osobowych jest Urząd Miejski w Złotoryi oraz Gmina Miejska Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
 2. W Urzędzie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD).
 3. Jeśli mają Państwo pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD (iod@zlotoryja.pl).
 4. Państwa dane przetwarzane są:
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie oraz Gminie Miejskiej;
  • w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miejskiej;
  • w oparciu o zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z AD przetwarzają dane dla których Administratorem Danych jest Urząd Miejski oraz Gmina Miejska Złotoryja;
 6. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu:
  • prawdo dostępu do danych osobowych w tym prawo uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do sprostowania lub poprawienia danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO);
 8. W przypadku, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Dalszych informacji nt. przetwarzania danych osobowych udzielą Państwu IOD oraz pracownicy merytoryczni.

10. Załączniki do zaproszenia:

 • Formularz oferty;
 • Projekt budowlany;
 • Przedmiar robót;
 • Wzór umowy.

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dotyczących zamówienia pn. "Naprawa części cieku wodnego zlokalizowanego wzdłuż ul. Legnickiej - dz. nr 171/3 obręb 6."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:03.11.2020 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Malwina Kamińska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.11.2020 13:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 105