UCHWAŁA NR 0007.XXII.184.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.713.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 73 000,00 w tym:
᠆  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43.000,00 – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
᠆   dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00– załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 73.000,00 w tym:
᠆  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.000,00– załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 3. W uchwale nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale Nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10.050.780,07, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji papierów wartościowych, wolnymi środkami, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
§ 5. W uchwale nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.184.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2020 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2020 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 323