UCHWAŁA NR 0007.XXII.186.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie opłaty targowej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Złotoryi:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie miasta Złotoryja wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej, pobieranej w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży w pawilonie do handlu:
a) za zajęcie jednego pawilonu - 15,00 zł, 
b) za zajęcie dwóch pawilonów przez jednego handlującego - 26,00 zł,
c) za zajęcie każdego kolejnego pawilonu powyżej dwóch przez jednego handlującego - 10,00 zł
2) przy sprzedaży ze stoiska straganu otwartego zadaszonego - 5,00 zł za zajęcie jednego oznaczonego stanowiska,
3) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy, ciągnika z przyczepą -  20,00 zł za zajęcie jednego oznaczonego stanowiska,
4) przy sprzedaży pozostałej - 50,00 zł.
§ 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych za korzystanie z mediów oraz usług.
§ 5. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 823,11 zł dziennie.
§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym zajęto miejsce w celach handlowych. 
§ 7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi Panu Janowi Woch.
3. Opłata targowa pobierana jest gotówką bezpośrednio na targowisku miejskim „Mój Rynek w Złotoryi do rąk wyznaczonego inkasenta, który na potwierdzenie przyjętej wpłaty wydaje pokwitowanie. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej jest bilet opłaty targowej pobrany z Urzędu Miejskiego w Złotoryi i ostemplowany pieczęcią Urzędu Miejskiego w Złotoryi – będący drukiem ścisłego zarachowania.
4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 7% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot zainkasowanych opłat targowych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 9. Traci moc uchwała Nr 0007.XII.105.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6121). 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.186.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2020 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2020 10:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 323