UCHWAŁA NR 0007.XXII.187.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja:
1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

Dopuszczalna masa całkowita

Wiek pojazdu do 7 lat (włącznie)

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

Pojazdy spełniające normy EURO 6 i wyposażone w sprawne katalizatory

bez względu na wiek

1

2

3

4

powyżej 3,5 tony do 5,5 t włącznie

   756,00 zł

   768,00 zł

  684,00 zł

powyżej 5,5 do 9 ton włącznie

1.224,00 zł

1.296,00 zł

1.164,00 zł

powyżej 9 do poniżej 12 ton

1.536,00 zł

1.596,00 zł

1.440,00 zł

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Z zawieszaniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi jezdni

nie mniej niż 

mniej niż

 

 

A.z dwoma osiami

 12

18

2.328,00 zł

2.328,00 zł

  18 

26

2.412,00 zł

2.412,00 zł

  26

 

2.616,00 zł

2.616,00 zł

B.z trzema osiami

   12

18

     2.400,00 zł

2.424,00 zł

  18

26

    2.508,00 zł

2.532,00 zł

   26   

 

   2.640,00 zł

2.640,00 zł

C.z czterema osiami i więcej

    12    

18

2.400,00 zł

2.424,00 zł

            18

 26

2.580,00 zł

2.580,00 zł

            26

 

2.652,00 zł

3.324,00 zł

3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lup przyczepą                  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Wiek pojazdu do 7 lat włącznie

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

Pojazdy spełniające normy EURO 6 i wyposażone w sprawne katalizatory bez względu na wiek

1

2

3

4

od 3,5 do 9 ton włącznie

1.752,00 zł

1.836,00 zł

1.644,00 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.836,00 zł

1.848,00 zł

1.680,00 zł

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

 balastowy+ przyczepa (w tonach)

Z zawieszaniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

włącznie do

powyżej

 

 

                                                 A.  z dwoma osiami

12

18

 

 

2.304,00 zł

  2.304,00 zł

      18

31

 

 

2.328,00 zł

2.532,00 zł

31

 

36

 

2.352,00 zł

2.592,00 zł

 

 

 

36

2.352,00 zł

 2.604,00 zł

                                               B. z trzema osiami i  więcej

 

12

   18

 

 

2.316,00 zł

2.316,00 zł

18

 

36

 

2.328,00 zł

2.400,00 zł

 

40

 

36

2.424,00 zł

3.360,00 zł

40

 

 

 

2.424,00 zł

       3.360, 00 zł

5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Dopuszczalna masa całkowita

Wiek pojazdu do 7 lat

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

od 7 do poniżej 12 ton

1.488,00 zł

1.548,00 zł

6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ,w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowym

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Z zawieszaniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

włącznie do

powyżej

 

 

 

A.z jedną osią

12

18

 

 

1.740,00 zł

1.740,00 zł

18

25

 

 

1.752,00 zł

1.752,00 zł

25

 

 

 

1,980,00 zł

2.052,00 zł

B.z dwoma osiami

12

28

 

 

1.752,00 zł

1.752,00 zł

28

33

 

 

1.776,00 zł

1.776,00 zł

33

 

36

 

1.956,00 zł

2.052,00 zł

 

38

 

36

2.292,00 zł

2.592,00 zł

38

 

 

 

2.292,00 zł

2.592,00 zł

C.z trzema osiami i więcej

12

 

36

 

1.752,00 zł

1.752,00 zł

 

38

 

36

1.812,00 zł

1.812,00 zł

38

 

 

 

2.400,00 zł

2.412,00 zł

7)  Autobusy :

 

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Wiek pojazdu do 7 lat

Wiek pojazdu powyżej 7 lat

Pojazdy spełniające normy ekologiczne Euro 6 (posiadające certyfikaty euro EKOGONZ) bez względu na wiek

1

2

3

4

mniejsze niż 22 miejsca

1.632,00 zł

1.752,00 zł

1.596,00 zł

równej lub większej niż 22 miejsca

               2.112,00 zł

2.184,00 zł

1.980,00 zł

8) Pojazdy z napędem hybrydowym lub elektrycznym zwolnione są z podatku od środków transportowych

§ 2. Traci moc uchwała Nr 0007.XIII.123.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2021r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.187.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2020 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2020 10:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 351