UCHWAŁA NR 0007.XXII.188.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2021, pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 100% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej w m. Złotoryja”, jednak nie więcej niż 135 000 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto).
§ 2. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miejską Złotoryja.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.188.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2020 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2020 10:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 319