UCHWAŁA NR 0007.XXII.190.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr 0007.VI.44.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, uchwalonego uchwałą nr 0007.XXXIX.327.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r., Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi, zwany dalej planem miejscowym.
2. Przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym określono na rysunku planu miejscowego w skali 1:2000.
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu miejscowego, o którym mowa §1. ust. 2, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.
§ 3. Zgodnie z problematyką planu miejscowego oraz z lokalnymi uwarunkowaniami występującymi na obszarze objętym planem miejscowym, nie ustala się:
1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
2) granic terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.
§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dach symetryczny – dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz budowli naziemnych, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii elementami takimi jak: wiatrołapy, wykusze, ryzality, balkony, tarasy, okapy dachowe, elementy odwodnienia dachów, gzymsy, pilastry, zwieńczenia otworów okiennych i drzwiowych, elementy dociepleń elewacji, pochylnie, schody wejściowe do budynków, podziemne części budynków i budowli;
3) obsługa komunikacji samochodowej – obiekty i urządzenia służące obsłudze ruchu samochodowego takie jak: stacje paliw, myjnie, warsztaty samochodowe;
4) teren – część obszaru objętego planem miejscowym wyznaczona na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem identyfikacyjnym terenu;
5) zabudowa przemysłowa, składowa i / lub usługowa – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, rzemieślniczą, magazynową, składową i / lub usługi, w szczególności z zakresu handlu hurtowego i detalicznego, obsługi komunikacji samochodowej, z wykluczeniem działalności związanej ze składowaniem odpadów;
6) zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia przeznaczone dla prowadzenia nieuciążliwej działalności usługowej, w tym handlowej i rzemieślniczej, nie powodującej przekroczenia standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych poza terenem, do którego właściciel posiada tytuł prawny, z wykluczeniem sytuowania stacji paliw, składów opału, skupu surowców wtórnych oraz prowadzenia działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów.
§ 5. 1.  Następujące oznaczenia zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu miejscowego:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu;
3) symbol identyfikacyjny terenu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) budynek ujęty w ewidencji zabytków, objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu miejscowego;
6) granica obszaru ujętego w ewidencji zabytków (Górka Mieszczańska);
7) granica strefy ochrony konserwatorskiej „OW” dla ochrony zabytków archeologicznych;
8) linia wymiarowa wraz z wymiarem;
9) przeznaczenie terenów:
a) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i / lub zabudowy usługowej,
c) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub zabudowy usługowej,
e) U – teren zabudowy usługowej,
f) PS/U – teren zabudowy przemysłowej, składowej i / lub zabudowy usługowej,
g) US – teren sportu i rekreacji,
h) ZP – teren zieleni urządzonej,
i) ZL – teren lasów,
j) RZ – teren trwałych użytków zielonych,
k) K/O – teren infrastruktury technicznej - kanalizacja i / lub gospodarka odpadami,
l) E – teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,
m) KS – teren parkingu,
n) KP – teren ciągu pieszego,
o) KDW – teren drogi wewnętrznej,
p) KDD – teren drogi publicznej - klasy dojazdowej,
q) KDL – teren drogi publicznej - klasy lokalnej.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu miejscowego.
3. W ramach przeznaczeń terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a do lit. f, dopuszcza się realizację:
1) miejsc postojowych i placów manewrowych dla samochodów;
2) dojść i dojazdów;
3) placów zabaw oraz terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych;
4) zieleni urządzonej;
5) budynków garażowych i gospodarczych;
6) obiektów infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych.
Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska,przyrody i krajobrazu
§ 6. 1.  Część obszaru objętego planem miejscowym położona jest w zasięgu Otuliny Parku Krajobrazowego Chełmy.
2. Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem miejscowym należy uwzględnić ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych dotyczących obszaru, o którym mowa w ust. 1.
3. Na terenie 31ZP występuje pomnik przyrody ożywionej, oznaczony na rysunku planu miejscowego, który podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych.
4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych, odpowiednio:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1MW, 2MW, 3MW, 4MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
2) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i / lub zabudowy usługowej 5MW/U - jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;
3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub zabudowy usługowej 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U, 21MN/U, 22MN/U - jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;
5) dla terenów zieleni urządzonej 31ZP, 32ZP- jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych.
5. Wzdłuż dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV należy uwzględnić pasy technologiczne o szerokości do 15 m, do 7,5 m od osi linii w obu kierunkach, w których występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 3MW, 7MN,17MN należy uwzględnić ograniczenia dotyczące sytuowania zabudowy w związku z ich położeniem przy granicy (konturu) lasu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 7. 1.  Obejmuje się ochroną konserwatorską budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu miejscowego:
1) budynek mieszkalny przy ul. Karola Miarki 7;
2) budynek mieszkalny przy ul. Karola Miarki 11.
2. Dla budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. przedmiotem ochrony jest:
1) bryła budynku wraz z formą i ceramicznym pokryciem dachu;
2) kształt oraz rozmieszczenie głównych wejść i otworów okiennych.
3. Dla budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. przedmiotem ochrony jest:
1) bryła budynku wraz z formą i ceramicznym pokryciem dachu;
2) kształt oraz rozmieszczenie głównych wejść i otworów okiennych;
3) zabytkowy wystrój elewacji, w szczególności gzymsy i opaski okienne;
4) podziały zachowanej stolarki okiennej.
4. Obejmuje się ochroną konserwatorską obszar Górki Mieszczańskiej, ujęty w ewidencji zabytków.
5. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 4 przedmiotem ochrony jest:
1) zachowany układ przestrzenny obszaru;
2) przebieg zachowanej alei bukowej.
6. Na obszarze objętym planem miejscowym zewidencjonowano następujące stanowiska archeologiczne:
1) 2/83/79-18;
2) 3/84/79-18;
3) 5/86/79-18;
4) 15/15/79-18;
5) 36/36/79-18;
6) 79/155/79-18.
7. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 6. na całym obszarze objętym planem miejscowym, w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
§ 8. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2;
2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45º do 135º.
Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 9. 1.  Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Odprowadzanie ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 8.
3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych lub w obrębie działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Prowadzenie zorganizowanej gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub z indywidualnych zbiorników gazu.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z zastrzeżeniem ust. 9.
7. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła, nie powodujących przekroczeń norm emisji spalin, zgodnie z ustaleniami uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, z zastrzeżeniem ust. 9.
8. W zakresie zasad zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 dopuszcza się realizację rozwiązań indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. W zakresie zasad zaopatrzenia w energię elektryczną oraz zaopatrzenia w ciepło, o których mowa w ust. 6 i ust. 7 dopuszcza się zaopatrzenie z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW, z wykluczeniem obiektów i urządzeń wykorzystujących energię wiatru.
10. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia Rozdziału 7 nie stanowią inaczej, a lokalizacja tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów oraz jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
§ 10. 1.  Ustala się lokalizację dróg publicznych:
1) klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 65KDL, 66KDL;
2) klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 62KDD, 63KDD, 64KDD.
2. Ustala się lokalizację dróg wewnętrznych 48KDW, 49KDW, 50KDW, 51KDW, 52KDW, 53KDW, 54KDW, 55KDW, 56KDW, 57KDW, 58KDW, 59KDW, 60KDW, 61KDW.
3. Szczegółowe ustalenia dotyczące dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 sformułowano w ustaleniach Rozdziału 7.
4. Obsługa komunikacyjna terenów z przyległych dróg publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji ustala się:
1) miejsca postojowe dla samochodów należy realizować jako terenowe miejsca postojowe w formie parkingów lub jako miejsca postojowe w budynkach;
2) ustala się obowiązek realizacji miejsc postojowych dla samochodów w liczbie:
a) co najmniej 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) co najmniej 0,5 stanowiska postojowego na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) co najmniej 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług;
3) liczba stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie może być mniejsza niż określona w przepisach odrębnych.
Rozdział 7.
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 11. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy: dowolny;
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkaniowe wielorodzinne: 10 m,
b) budynki gospodarcze i garaże: 6 m.
3) forma dachu:
a) dachy płaskie,
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a) dla terenu 1MW w odległości nie mniejszej niż 12 m od linii rozgraniczającej z terenem 66KDL,
b) dla terenu 3MW w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 66KDL,
c) dla terenu 4MW w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 66KDL, a także tożsamą z linią rozgraniczającą z terenem 66KDL,
᠆ nie mniejszej niż 2 m od linii rozgraniczającej z terenem 55KDW;
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,80,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 60%.
3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m.
§ 12. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 5MW/U ustala się przeznaczenie: teren  – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i / lub zabudowy usługowej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy: dowolny;
2) maksymalna wysokość zabudowy: 17 m;
3) forma dachu:
a) dachy płaskie,
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, w odległości nie mniejszej niż 8 m od północno - zachodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364,
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 2,00,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 50%;
3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m.
§ 13. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy:
a) wolnostojący,
b) bliźniaczy;
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: 10 m,
b) budynki gospodarcze i garaże: 6 m,
c) budowle: 15m;
3) forma dachu:
a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy,
b) dachy płaskie.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a) dla terenu 6MN w odległości nie mniejszej niż 2 m od południowej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Karola Miarki, a także tożsamą z południową granicą obszaru objętego planem miejscowym, przyległą do ul. Karola Miarki,
b) dla terenu 7MN w odległości nie mniejszej niż 3 m od południowej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Karola Miarki oraz od linii rozgraniczającej z terenem 49KDW,
c) dla terenu 8MN w odległości nie mniejszej niż 7 m od linii rozgraniczających z terenami 66KDL,
d) dla terenu 9MN w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 2 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364,
᠆ nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 65KDL,
᠆ nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 51KDW,
e) dla terenu 10MN w odległości nie mniejszej niż 6 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 oraz od linii rozgraniczających z terenami 51KDW, 62KDD, 65KDL,
f) dla terenu 11MN w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczającej z terenem 32ZP,
᠆ nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej z terenem 62KDD, a także tożsamą z linią rozgraniczającą z terenem 62KDD,
᠆ nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej z terenem 65KDL,
᠆ nie mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczającej z terenem 66KDL,
g) dla terenu 12MN w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 6 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 oraz od linii rozgraniczającej z terenem 55KDW,
᠆ nie mniejszej niż 2 m od linii rozgraniczającej z terenem 53KDW, a także tożsamą z linią rozgraniczającą z terenem 53KDW,
᠆ nie mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczających z terenami 54KDW, 65KDL, 66KDL
h) dla terenu 13MN w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 2 m od linii rozgraniczających z terenami 63KDD 66KDL,
᠆ nie mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczającej z terenem 64KDD,
i) dla terenu 14MN w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 63KDD, 64KDD, 66KDL,
j) dla terenu 15MN w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 58KDW,
᠆ nie mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczających z terenami 64KDD, 66KDL,
k) dla terenu 16MN w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczającej z terenem 58KDW,
᠆ nie mniejszej niż 6 m w odległości nie mniejszej niż w odległości 6 m od wschodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do granicy administracyjnej miasta i gminy Złotoryja oraz od linii rozgraniczających z terenami 59KDW, 64KDD, 66KDL, a także tożsamą z linią rozgraniczającą z terenem 66KDL,
l) dla terenu 17MN w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 60KDW,
᠆ nie mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczającej z terenem 64KDD;
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 0,80,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 40%.
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, odpowiednio:
a) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w układzie wolnostojącym – 600 m2,
b) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego w układzie bliźniaczym – 400 m2;
4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m.
§ 14. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U, 21MN/U, 22MN/U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub zabudowy usługowej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy:
a) wolnostojący,
b) bliźniaczy,
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynki usługowe w układzie wolnostojącym: 10 m,
b) budynki mieszkaniowo-usługowe: 10 m,
c) budynki mieszkaniowe jednorodzinne: 10 m;
d) budynki gospodarcze i garaże: 6 m,
e) budowle: 15m;
3) forma dachu:
a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy,
b) dachy płaskie.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, w odległości:
a) dla terenu 18MN/U w odległości nie mniejszej niż 2 m od linii rozgraniczającej z terenem 48KDW, a także tożsamą z linią rozgraniczającą z terenem 48KDW,
b) dla terenu 19MN/U w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 5 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364,
᠆ nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających z terenami 62KDD, 66KDL,
c) dla terenu 20MN/U w odległości nie mniejszej niż 6 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364,
d) dla terenu 21MN/U w odległości:
᠆ nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej z terenem 66KDL,
᠆ nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 56KDW,
e) dla terenu 22MN/U w odległości nie mniejszej niż w odległości 6 m od wschodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do granicy administracyjnej miasta i gminy Złotoryja oraz od linii rozgraniczających z terenami 56KDW, 57KDW, 66KDL;
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 0,80,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 60%.
3) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, odpowiednio:
a) dla budynku usługowego 100 m2,
b) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub mieszkaniowo - usługowego w układzie wolnostojącym – 600 m2,
c) dla budynku mieszkaniowego jednorodzinnego lub mieszkaniowo - usługowego w układzie bliźniaczym – 400 m2;
4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 6 m.
§ 15. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 23U, 24U, 25U, 26U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 30% powierzchni terenu.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy: dowolny;
2) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
3) forma dachu:
a) dachy płaskie,
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni; dopuszcza się inne formy dachów oraz inne typy pokryć dachowych na elementach takich jak lukarny i wiatrołapy.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a) dla terenu 23U w odległości nie mniejszej niż 8 m od północno - zachodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364,
b) dla terenu 24U w odległości 6 m od południowej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Karola Miarki,
c) dla terenu 25U w odległości:
᠆ 6 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364,
᠆ nie mniejszej niż 0,5 m od linii rozgraniczającej z terenem 66KDL,
d) dla terenu 26U w odległości 6 m od linii rozgraniczających z terenami 64KDD, 66KDL;
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 1,20,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 50%;
3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m.
§ 16. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 27PS/U ustala się przeznaczenie: teren zabudowy przemysłowej, składowej i / lub usługowej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy o funkcji mieszkaniowej.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy: dowolny;
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) dla budynków 15 m,
b) dla budowli 30 m.
3) forma dachu:
a) dachy płaskie,
b) dachy kolebkowe,
c) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 12 do 45 stopni.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a) w odległości 6 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364,
b) w odległości 6 m od północno - wschodniej i wschodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do granicy administracyjnej miasta i gminy Złotoryja,
c) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 57KDW;
2) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu, dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,001 do 2,00,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c) maksymalna wielkości powierzchni zabudowy: 85%;
3) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m.
§ 17. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 28US ustala się przeznaczenie: teren sportu i rekreacji.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie:
1) miejsc parkingowych oraz dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 3 m;
2) dojść i placów pieszych;
3) terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych;
4) zieleni urządzonej;
5) obiektów zaplecza techniczno – sanitarnego związanych z terenami sportu i rekreacji.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) forma dachu: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
1) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,60;
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 60%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10%.
§ 18. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 29US, 30US ustala się przeznaczenie: teren sportu i rekreacji.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie:
1) dojść i placów pieszych;
2) placów zabaw oraz terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych;
3) zieleni urządzonej;
4) obiektów zaplecza techniczno – sanitarnego związanych z terenami sportu i rekreacji;
5) obiektów służących zbiórce odpadów komunalnych - wyłącznie na terenie 29US.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) forma dachu: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
1) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,80;
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 70%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
5. Tereny, o których mowa w ust. 1 stanowią przestrzeń publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 19. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 31ZP, 32ZP ustala się przeznaczenie: teren zieleni urządzonej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie:
1) dojść i placów pieszych;
2) placów zabaw oraz terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
3) obiektów służących zbiórce odpadów komunalnych, wyłącznie na terenie 32ZP;
4) obiektów zaplecza techniczno – sanitarnego związanych z terenem zieleni urządzonej, wyłącznie na terenie 31ZP;
3. Dla terenu 31ZP ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) forma dachu: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, dopuszcza się dachy płaskie.
4. Dla terenu 31ZP ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
1) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,10 do 0,20;
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 20%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%.
5. Tereny, o których mowa w ust. 1 stanowią przestrzeń publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i są przeznaczone dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
§ 20. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 33ZL, 34ZL, 35ZL, 36ZL, 37ZL ustala się przeznaczenie: teren lasów.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy.
§ 21. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem 38RZ, 39RZ ustala się przeznaczenie: teren trwałych użytków zielonych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem urządzeń oraz dystrybucyjnych sieci infrastruktury technicznej.
§ 22. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 40K/O ustala się przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej - kanalizacja i/ lub gospodarka odpadami.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się sytuowanie:
1) urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej służących odprowadzaniu ścieków komunalnych;
2) obiektów służących zbiórce odpadów komunalnych.
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy: do 3 m;
2) forma dachu: dach płaski, dwuspadowy lub wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
1) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,80;
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 70%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
§ 23. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 41E, 42E, 43E ustala się przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej służących zaopatrzeniu w energię elektryczną.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) forma dachu: dachy płaskie, dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych pod kątem od 30 do 45 stopni, kryte dachówką lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach czerwieni, brązu, grafitu i czerni.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
1) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,80;
2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 70%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%.
5. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
§ 24. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem 44KS, 45KS ustala się przeznaczenie: teren parkingów.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sytuowanie budynków garażowych.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:
1) układ zabudowy: zabudowa szeregowa;
2) wysokość zabudowy: do 4 m;
3) forma dachu: dachy płaskie;
4) dopuszcza się usytuowanie budynków, ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.
4. Dla terenu, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu miejscowego, odpowiednio:
a) dla terenu 44KS w odległości 4 m od południowej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Karola Miarki,
d) dla terenu 45KS w odległości 6 m od północnej granicy obszaru objętego planem miejscowym, przyległej do ul. Legnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364;
2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla działek budowlanych:
a) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,20,
b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: 50%,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%.
§ 25. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 46KP, 47KP ustala się przeznaczenie: teren ciągu pieszego.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje, zmienna szerokość w liniach rozgraniczających przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość:
1) 7 m - dla terenu 46KP;
2) 5 m - dla terenu 47KP.
§ 26. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 48KDW, 49KDW, 50KDW, 51KDW, 52KDW, 53KDW, 54KDW, 55KDW, 56KDW, 57KDW, 58KDW, 59KDW, 60KDW, 61KDW ustala się przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje, zmienna szerokość w liniach rozgraniczających przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość:
1) 16 m - dla terenu 48KDW;
2) 8 m - dla terenu 49KDW;
3) 6 m - dla terenu 50KDW;
4) 11 m - dla terenu 51KDW;
5) 12 m - dla terenu 52KDW;
6) 12 m - dla terenu 53KDW;
7) 8 m - dla terenu 54KDW;
8) 7 m - dla terenu 55KDW;
9) 6 m - dla terenu 56KDW;
10) 6 m - dla terenu 57KDW;
11) 10 m - dla terenu 58KDW;
12) 10 m - dla terenu 59KDW;
13) 6 m - dla terenu 60KDW;
14) 6 m dla terenu 61KDW.
§ 27. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 62KDD, 63KDD, 64KDD ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy dojazdowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje, zmienna szerokość w liniach rozgraniczających przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość:
1) 10 m - dla terenu 62KDD;
2) 14 m - dla terenu 63KDD;
3) 10 m - dla terenu 64KDD.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
§ 28. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 65KDL, 66KDL ustala się przeznaczenie: teren drogi publicznej - klasy lokalnej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje, zmienna szerokość w liniach rozgraniczających przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość:
1) 11 m - dla terenu 65KDL;
2) 11 m - dla terenu 66KDL.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Rozdział 8.
Ustalenia końcowe
§ 29. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem.
§ 30. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.190.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2020 10:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2020 10:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 324