UCHWAŁA NR 0007.XXII.191.2020
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze  zm.)  oraz  uchwały  Rady  Miejskiej  w Złotoryi  Nr 0007.IX.67.2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi oraz uchwały Nr 0007.XII.99.2019 z dnia 24 października 2019r, i uchwały Nr 0007.XIV.129.2019 z dnia 19 grudnia 2019r, w sprawie zmiany powyższej uchwały.
Rada Miejska w Złotoryi
uchwala co następuje:
§ 1. Zmienia się "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi"uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XXXIX.327.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku.
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) tekst studium, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rysunek studium, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.191.2020 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2020 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2020 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 326