BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
PRZY UL. PIASTOWEJ W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 156/3 o powierzchni 0,0749 ha położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Piastowej. Teren znajduje się na peryferiach miasta przy drodze asfaltowej (powiatowej) prowadzącej do wsi Uniejowice. Wokół są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, niezabudowane tereny użytkowane jako ogródki działkowe i tereny rolne byłych gospodarstw oraz nieużytki. Między nowo wydzielonymi działkami biegną drogi szutrowe. Działka jest płaska, prostokątna. Obecnie ok. 70% części działki jest ogrodzona
i użytkowana przez dzierżawców jako ogródek przydomowy (do końca 2020 r.). W pozostałej części teren jest zagospodarowany trawnikiem i znajduje się na nim fundament betonowy
z widocznymi pokrywami studzienek. Budowla ta nie jest oznaczona na mapie zasadniczej – do rozbiórki. Bezpośrednie sąsiedztwo działki od strony południowej stanowi działka
z domem wielorodzinnym nr 10. Dojazd do działki jest możliwy od strony drogi powiatowej.

Uzbrojenie terenu: sieć gazowa, wodna, energetyczna, kanalizacji sanitarnej.

Księga wieczysta: LE1Z/00025500/3

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe (0,0351 ha),
RII – grunty orne (0,0398 ha)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 263, poz. 4654 z dnia 31.12.2004 r.) zmienioną uchwałą
Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 185, poz. 2390 z dnia 2 sierpnia 2007 r.):

  • RM – tereny zespołu zabudowań dawnego folwarku. Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa działka, dopuszcza się (z zastrzeżeniem zespołu dawnego folwarku miejskiego przy ul. Piastowej) sytuowanie
    na terenie oznaczonym symbolem RM nowej zabudowy kubaturowej.

Działka znajduje się w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 59 698,05 zł brutto (48 535,00 zł netto plus 11 163,05 zł - 23% VAT)

Wadium: 6 000 zł do 10 grudnia 2020 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 600 zł

Termin przetargu: 16 grudnia 2020 r. godz. 11:40

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań, z tym zastrzeżeniem, że część przedmiotowej działki jest dzierżawiona jako ogródek przydomowy do końca 2020 r.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku
o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 09.11.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 11:40 w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 grudnia 2020 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonali jego wpłaty, w przypadku wpłaty wadium w kasie banku konieczne jest złożenie oświadczenia o numerze konta, na które ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie należy dostarczyć w dniu przetargu, po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 87-79-120 lub 76 87-79-124), w dni: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 16:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski​

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2020 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:31.12.2020 17:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 140