BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZY UL. WIEJSKIEJ W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 166/15 o powierzchni 0,1204 ha położona w obrębie 6 miasta Złotoryja przy ul. Wiejskiej, w sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych. Osiedle znajduje się na uboczu miasta, w umiarkowanej odległości od centrum ok. 1000 m. Działka
o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren niezagospodarowany, zakrzaczony, zadrzewiony, płaski, położony na wzniesieniu z widokiem na panoramę miasta. Dojazd
do działki możliwy jest od strony ul. Wiejskiej.

Uzbrojenie terenu: w odległości ok. 70 m sieć energetyczna, wodna, kanalizacji sanitarnej
i gazowa.

Księga wieczysta: LE1Z/00013471/3

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RV – grunty orne (0,1204 ha)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.XXXI.271.2017 z dnia 30 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 08.12.2017 r. poz. 5172):

  • 3MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Na działce 166/14 znajduje się stanowisko archeologiczne nr 41/41/79-18. Działka znajduje się w strefie ochrony archeologicznej "OW". Dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 161 253,00 zł brutto (113 100,00 zł netto plus 30 153,00 zł - 23% VAT)

Wadium: 16 200 zł do 10 grudnia 2020 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 1 620 zł

Termin przetargu: 16 grudnia 2020 r. godz. 11:20

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku
o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 09.11.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 11:20 w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 grudnia 2020 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonali jego wpłaty, w przypadku wpłaty wadium w kasie banku konieczne jest złożenie oświadczenia o numerze konta, na które ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie należy dostarczyć w dniu przetargu, po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 87-79-120 lub 76 87-79-124), w dni: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 16:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wiejskiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2020 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:31.12.2020 17:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 160