BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
PRZY UL. BOH. MONTE CASSINO W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 281 o powierzchni 0,2247 ha położona w obrębie 6 miasta Złotoryja przy ul. Boh. Monte Cassino na terenie osiedla domów jednorodzinnych. Osiedle znajduje się na uboczu miasta, w umiarkowanej odległości od centrum. Działka
o nieregularnym kształcie, zadrzewiona, w części stanowi skarpę. Dojazd do działki możliwy jest od strony ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Malinowej.

Uzbrojenie terenu: przy granicach działki sieć energetyczna, wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa i deszczowa

Księga wieczysta: LE1Z/00013471/3

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe (0,2247 ha)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.XIII.120.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 16.12.2019 r. poz. 7548):

  • MN20 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Działka 281 położona w obrębie 6 miasta Złotoryja znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej „OW” obserwacji archeologicznej.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 220 138,02 zł brutto (178 974,00 zł netto plus 41 164,02 zł - 23% VAT)

Wadium: 22 100 zł do 10 grudnia 2020 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 2 210 zł

Termin przetargu: 16 grudnia 2020 r. godz. 10:00

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku
o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 09.11.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 grudnia 2020 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonali jego wpłaty, w przypadku wpłaty wadium w kasie banku konieczne jest złożenie oświadczenia o numerze konta, na które ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie należy dostarczyć w dniu przetargu, po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 87-79-120 lub 76 87-79-124), w dni: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 16:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2020 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:31.12.2020 17:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 238