BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA

OGŁASZA

II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU
I PRAWIE WŁASNOŚCI GRUNTU

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 34,34 m2 położony
na I piętrze (II kondygnacja nadziemna) w budynku przy ul. Cmentarnej 4 w Złotoryi.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

  • pokój z aneksem kuchennym o pow. 22,95 m2
  • łazienka z WC o pow. 11,39 m2.

Lokal posiada instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjna i ogrzewanie piecowe.

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 246/1000.

Lokal wymaga kapitalnego remontu.

Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku przedwojennym, wielolokalowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, jednoklatkowym.

Działka nr: 85/1 o powierzchni 0,0119 ha położona w obrębie 4 miasta Złotoryja

 

Księga wieczysta: LE1Z/00024981/1.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.IV.23.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 01.02.2019 r. poz. 716): 1MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki i lokale użytkowe, przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane
z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowalne związane z tą zabudową.

Działka nr 85/1 obr. 4 Złotoryja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B
oraz w strefie obserwacji archeologicznej.

Budynek przy ul. Cmentarnej 4 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Forma zbycia: Sprzedaż lokalu i gruntu na własność.

Cena nieruchomości: 30 000 zł brutto w tym:

  • cena lokalu – 27 438 zł
  • cena udziału w gruncie – 2 562 zł

Sprzedaż lokalu zwolniona od podatku towarów i usług – VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 ze zm.)

  • : 3 000 zł do 21 grudnia 2020 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 300 zł

Termin przetargu: 29 grudnia 2020 r. godz. 10:20

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 03.04.2020 r.

Termin poprzednich przetargów: 18.08.2020 r. – I przetarg

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 21 grudnia 2020 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto. 

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać adres lokalu

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonali jego wpłaty, w przypadku wpłaty wadium w kasie banku konieczne jest złożenie oświadczenia o numerze konta, na które ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie należy dostarczyć w dniu przetargu, po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi,
pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 87-79-120 lub 76 87-79-124), w dni: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 16:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.

Burmistrz Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.11.2020 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:07.01.2021 14:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 113