BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
OGŁASZA
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZY UL. JERZMANICKIEJ W ZŁOTORYI

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 232 o powierzchni 0,7241 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Jerzmanickiej. Działka płaska o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta. Ze wszystkich trzech stron jest otoczona geodezyjnie wyznaczonymi drogami. Obecnie istnieje tylko droga szutrowa w stanie średnim wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki. Otoczenie działki stanowią tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo i usługi, szeregi garaży i teren z budynkami i boiskami szkoły zawodowej. Najbliższa zabudowa usytuowana jest w odległości 150 m od działki przy ul. Wojska Polskiego. W sąsiedztwie działki powstaje nowe osiedle budynków wielorodzinnych, w budowie obecnie jeden blok mieszkalny. Dojazd możliwy jest od strony ul. Jerzmanickiej, która łączy się z ul. Wojska Polskiego - główną trasą miasta.

Uzbrojenie terenu: przy wschodniej granicy instalacja gazowa, przy północnej i wschodniej granicy instalacja energetyczna, wodna i kanalizacji sanitarnej.

Księga wieczysta: LE1Z/00013488/5

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RII – grunty orne (0,7241 ha)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja podjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.XXXIV.297.2018 z dnia 25 stycznia 2017 r.
(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2018 r. poz. 488):

  • 2U/MW – tereny zabudowy usługowej i/lub mieszkaniowej wielorodzinnej

Część działki nr 232 położona w obrębie 2 miasta Złotoryja leży w strefie „OW” dla ochrony zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr 19/19-79-18, w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Forma zbycia: Sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 1 153 917,12 zł brutto (938 144,00 zł netto plus 215 773,12 zł - 23% VAT)

Wadium: 116 000 zł do 29 stycznia 2021 r.

Minimalna wysokość postąpienia: 11 600 zł

Termin przetargu: 4 lutego 2021 r. godz. 10:30

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 09.11.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2021 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 - I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:

Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

Nr rachunku: 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto, z którego dokonali jego wpłaty, w przypadku wpłaty wadium w kasie banku konieczne jest złożenie oświadczenia o numerze konta, na które ma zostać dokonany zwrot, oświadczenie należy dostarczyć w dniu przetargu, po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 87-79-120 lub 76 87-79-124), w dni: poniedziałek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 16:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.

BURMISTRZ
Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi - działka nr 232 o powierzchni 0,7241 ha położona w obrębie 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.12.2020 10:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sabina Machaj
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.02.2021 00:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 182