BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zmianami.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w Wydziale Mienia
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

- ½ etatu

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 ze zmianami);
 • wykształcenie średnie;
 • co najmniej 5 – letni staż pracy w tym 2 lata pracy w zawodzie o danej specyfikacji;
 • znajomość przepisów:
 1. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

c) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe I stopnia;
 • biegła znajomość programu CEIDG;
 • prawo jazdy kategorii B.

Umiejętności:

 • obsługa komputera (pakiet Office);
 • umiejętność stosowania przepisów;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
 • komunikatywność, kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw z zakresu CEIDG;
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • wydawanie licencji na transport taksówką osobową;
 • prowadzenie spraw związanych z targowiskiem miejskim i profilaktyką alkoholową;

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 11. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Szczegółowych informacji o wydziale i stanowisku pracy udziela Naczelnik Wydziału Mienia 76 8779 130.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. działalności gospodarczej” w terminie do 15 grudnia 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa o pracę.

Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. działalności gospodarczej w Wydziale Mienia w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.12.2020 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:01.12.2020 13:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 181