Protokół
ze zdalnego posiedzenia

Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Złotoryi
w dniu 1 grudnia 2020 r.

Obecnych 12 radnych (po rozpoczęciu dołączyli: P. Maciejewski i J. Banaszek) Goście zaproszeni: miejski pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych pani Bożena Popławska, skarbnik gminy p. Grażyna Soja i wiceburmistrz Paweł Kulig. Obecny również burmistrz Robert Pawłowski.

 Ad 1. Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę punktu pierwszego porządku obrad - jeżeli taka będzie wola Komisji- bez wydawania opinii do założeń budżetu. Opinię Komisja przedstawi po bardziej obszernym zaznajomieniu jej z założeniami do projektu. Radny Eugeniusz Pożar poparł propozycję przewodniczącego i zaproponował treść porządku obrad w brzmieniu: Omówienie projektu budżetu Gminy Miejskiej na rok 2021 w zakresie pracy Komisji. (bez sporządzenia opinii) - opinię Komisja przedstawi po bardziej obszernym zaznajomieniu jej z założeniami do projektu - uzasadnił E. Pożar. Zmiana ta uzyskała jednogłośne poparcie Komisji. Temat szeroko omówiła p. Skarbnik.

 Pytania zgłosiła radna B. Zwierzyńska m.in.:

  • o współpracę z Legnicką Izbą Wytrzeźwień,
  • o budowę tzw. " ogrzewalni",
  • zasady podziału tzw. funduszu korkowego i pochodzenie środków na budowę placu zabaw przy sztolni oraz zwróciła uwagę na potrzebę wykonania placu zabaw pomiędzy ul Boh. Getta, a Klasztorną,
  • wydatki poniesione przez gminę w związku ze zwalczaniem epidemii.

Radny Okręglicki pytał o projektowy podział środków na siłownie i place zabaw - nie planujemy wykonania nowych lokalizacji - wyjaśnień udzieliła p. Skarbnik.

Ad 2. Informację z działalności Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła B. Popławska. Pytania do informacji zgłosił P. Okręglicki (odnawianie koncesji dla punktów handlowych)

Ad 3. Przewodniczący omówił ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, potrzebę naniesienia oznakowania poziomego sposobu parkowania przy ul. Kolejowej - zgodnie z umieszczoną tam na znaku pionowym tabliczką - argumentował przewodniczący. Radny Adam Bartnicki poparł ten postulat mieszkańców i zaproponował oznakowanie poziome skrajnych stanowisk do parkowania od strony Liceum i przy przejściu dla pieszych. Wiceburmistrz zaznaczył, że zmiana ta może na całej długości parkingu spowodować ubytek ok.9 miejsc parkingowych. Propozycja radnego w formie wniosku Komisji zostanie przekazana do realizacji burmistrzowi - poinformował zgromadzonych przewodniczący (wszyscy za, wstrzymał się w głosowaniu radny Grzegorz Łoś)

Ad4. Przewodniczący omówił (na prośbę mieszkańców) potrzebę oświetlenia łącznika ulicy Kolejowej i T. Kościuszki przy spalonym młynie. Gmina już planuje wymianę nawierzchni tego "łącznika", a sprawę oświetlenia przeanalizujemy przy okazji nadchodzącego remontu ul. T. Kościuszki - wyjaśnił wiceburmistrz P. Kulig. Potrzeba wykonania oświetlenia została jednogłośnie przegłosowana, jako wniosek Komisji. Przewodniczący poprosił również wiceburmistrza o wystąpienie przez gminę do właścicieli sąsiednich posesji o naprawę ogrodzeń przy łączniku.

Ad.5. Przewodniczący omówił również postulat mieszkańców odnośnie częstszego patrolowania przez policję ulic: Zielonej i Ogrodowej, szczególnie po zmroku i w dni meczów ZKS "Górnik " Wniosek zostanie skierowany do Komendy Policji w Złotoryi.

Ad6. Przewodniczący zaproponował przeniesienie tego punktu obrad na kolejne obrady Komisji ze względu na potrzebę uzyskania wcześniejszej opinii prawnej, co do treści tego zagadnienia.

Ad7. Sprawy różne: E. Pożar wnioskował ze względu na bezpieczeństwo zdrowia złotoryjan, szczególnie tych z rejonu ulicy J. Słowackiego, o zabezpieczenie w projekcie budżetu środków na wymianę starych piecy.

 Na fatalny wygląd śmietnika przy ul. F. Chopina zwrócił uwagę J. Banaszek. O stanowisko gminy wobec postulatów wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Górnej w/s znaków drogowych na ich elewacji budynku pytał P. Maciejewski - pracujemy nad tego typu rozwiązaniami - zapewnił P. Kulig (o rozwiązania gminy w tej sprawie zapytamy na styczniowym posiedzeniu - zapewnił przewodniczący) A. Zawiślak wyraziła pogląd, że gmina powinna znacząco obniżyć stawki opłat za zajęcie pasa drogowego przy okazji remontów wspólnot. O nierozliczone jeszcze decyzje na wymianę pieców pytał P. Maciejewski ( chyba nie uzyskał odpowiedzi?) A. Zawiślak przedstawiła Komisji postulat w/s doświetlenia ul. S. Staszica.

Wnioski Komisji do realizacji:

  1. Poziome oznakowanie sposobu parkowania przy ulicy Kolejowej, 2 skrajnych stanowisk od strony Liceum i przy przejściu dla pieszych (zgodnie z tabliczką umieszczoną na znaku pionowym).
  2. Wykonanie oświetlenia "łącznika" ulicy Kolejowej i T. Kościuszki.
  3. Częstsze patrolowanie ulic: Ogrodowej i Zielonej. Szczególnie po zapadnięciu zmroku i w dni spotkań ZKS "Górnik".

Wnioski radnych:

  1. E. Pożar - przeznaczyć środki budżetowe 2021 na wymianę pieców,
  2. P. Okręglicki - skierowanie prośby do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z "łącznikiem" ulic Kolejowej i T. Kościuszki o naprawę ogrodzeń i posprzątanie terenu.

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
Paweł Okręglicki

Protokołował: D. Spychała

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 1 grudnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:12.12.2020 10:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dariusz Spychała
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:12.12.2020 10:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 16