Informacja o zamiarze zawarcia umowy 
w trybie zamówienia z wolnej ręki

I. Nazwa i adres Zleceniodawcy

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
tel. 76-8779-100

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. obejmującym:
01.01.2021r. – 30.04.2021r.
01.11.2021r. – 31.12.2021r.

Główny kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV:
90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

Dodatkowy kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia CPV:
90.61.10.00-31 usługi sprzątania ulic
90.61.20.00-0 usługi zamiatania ulic

III. Szacunkowa wartość zamówienia

Wartość bez VAT: 124.041,96 zł

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zleceniodawca zamierza udzielić zamówienia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
Zamówienie polegające na utrzymaniu dróg gminnych jest zadaniem własnym Gminy.
Gmina jako Zleceniodawca działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze zm.) udziela zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja, ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:
a) Zleceniodawca sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zleceniodawcę sprawującego kontrolę;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

01.01.2021r. – 31.12.2021r.

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - zamówienie pn. „Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:15.12.2020 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Karolina Zielewska
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:11.01.2021 15:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 25