Zarządzenie nr 0050.235.2020
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1057 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • sport dzieci i młodzieży, rekreacja
  • kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję
  • Konkurs wyłoni wykonawców do realizacji powyższych zadań.
  • Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.235.2020 z dnia 18.12.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizownych przez organizacje pozarzadowe i inne podmioty praowdzące działalność pożytku poblicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.12.2020 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:18.12.2020 14:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 143