UCHWAŁA NR 0007.XXIV.200.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami ), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuję się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2033 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt 2 uchwały
§ 6. Traci moc uchwała Nr 0007.XIV.125.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.200.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2020 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2020 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 162