UCHWAŁA NR 0007.XXIV.208.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi - Rada Miasta Złotoryja uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 0007.XVII.148.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja zmienia się
1. § 9 ust. 1 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju odpadów wynosi:
1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej i mieszanej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
c) w zabudowie niezamieszkałej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
d) z terenów ogródków działkowych:
᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. § 9 ust. 1 pkt. 6 ppkt c, który otrzymuje brzmienie:
c) dla nieruchomości niezamieszkałych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w pojemnikach do tego przeznaczonych – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr 0007.XVII.148.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.208.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2020 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2020 12:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 161