Zaproszenie do składania ofert
dot.
zamówienia na sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych
dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2021 r
.

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja zgodnie z zakresem prac wg załącznika nr 1, stanowiącego integralna część zaproszenia, które będą wykonywane w 2021 roku na rzecz Gminy Miejskiej Złotoryja.

Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
tel. 76 87-79-100, fax 76 87-83-120
NIP: 6941566116, REGON: 390647653

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2021 r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Ofertę zawierającą cenę na dane zadanie wg tabeli w załączniku nr 1.
  2. Podpisane oświadczenie oferenta – załącznik nr 2.
  3. Podpisaną klauzulę RODO.

Kryterium wyboru Wykonawcy na poszczególne zadania:

  1. Najniższa cena zaoferowana za dane zadanie wymienione w tabeli w załączniku nr 1.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta
na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2021 r.”
do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja (w pokoju nr 1 – Biuro Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 9 – Sekretariat).

Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Jacek Janiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76 87-79-120 lub Sabina Machaj – Referent ds. obrotu nieruchomościami, tel. 76 87-79-124.

Załączniki:

  • załącznik nr 1 – oferta cenowa
  • załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta
  • załącznik nr 3 – Klauzula RODO
  • załącznik nr 4 – projekt umowy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia na sporządzanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczenia udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:23.12.2020 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Machaj Sabina
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:23.12.2020 12:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 31