UCHWAŁA NR 0007.XXV.214.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Złotoryja zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania pn. „Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d. DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3,090 km

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. z 2018 r. poz. 203 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania pn. „Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d. DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3,090 km.”
§ 2. Przejęcie zadania o którym mowa w §1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Złotoryja a Zarządem Województwa Dolnośląskiego, regulującego w szczególności obowiązki stron i sposób rozliczenia zadania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.214.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Złotoryja zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania pn. „Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d. DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3,090 km
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:19.01.2021 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:19.01.2021 10:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 351