UCHWAŁA NR 0007.XXV.215.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Złotoryja zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja

Na podstawie art. 8 ust. 2a.3 i 4 i art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja, od granicy miasta Złotoryja (ul. Wojska Polskiego) do DW328 (Jerzmanice-Zdrój Podgórnik) o długości 1,173 km.
§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Złotoryja a Zarządem Województwa Dolnośląskiego, regulującego
w szczególności obowiązki stron i sposób rozliczenia zadania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.215.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Złotoryja zadania własnego Województwa Dolnośląskiego, polegającego na powierzeniu Gminie Miejskiej Złotoryja realizacji zadania w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej zlokalizowanej poza obrębem miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:19.01.2021 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:19.01.2021 10:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 351