UCHWAŁA NR 0007.XXV.216.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, przeznaczonej na realizację zadania pn. „Utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d. DW 328) w granicach miasta Złotoryja tj. na odcinku od pl. Sprzymierzeńców do granicy miasta (ul. Wojska Polskiego) o długości 3,090 km.”
§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja w roku 2021 w wysokości nie przekraczającej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł, 00/100).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Złotoryja.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXV.216.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:19.01.2021 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:19.01.2021 10:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 350