Zarządzenie nr 0050.3a.2021
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 15.01.2021 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.235.2020 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1057 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Zmienia się zapis pkt VII ust 1. Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia  18.12.2020 r., który otrzymuje brzmienie:
  1. Termin składania ofert na zadania upływa z dniem:
    • zadanie nr 1 – 25 stycznia 2021 roku,
    • zadanie nr 2 – 25 stycznia 2021 roku,
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia  18.12.2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do nin. zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.3a.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.01.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.01.2021 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:21.01.2021 15:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 106