OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Złotoryja
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 1, 2 i 4 miasta Złotoryja w rejonie ulicy 3 Maja, Piastowej, Chojnowskiej i Garbarskiej
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zmianami) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Złotoryi uchwały Nr 0007.XXI.179.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 1, 2 i 4 miasta Złotoryja w rejonie ulicy 3 Maja, Piastowej, Chojnowskiej i Garbarskiej. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
" Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Miasta w Złotoryi z siedzibą przy Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja,  tel. 76 87 79 100, adres e-mail: um@zlotoryja.pl. 
" Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283, ze. zm.).
" We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@zlotoryja.pl.
" Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.zlotoryja.pl w zakładce Urząd Miejski / Ochrona danych osobowych (RODO) oraz w siedzibie Administratora.
" W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zmianami).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 1, 2 i 4 miasta Złotoryja w rejonie ulicy 3 Maja, Piastowej, Chojnowskiej i Garbarskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.01.2021 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Janiuk-Łysiak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:21.01.2021 15:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 228