UCHWAŁA NR 0007.XXVI.219.2021 
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2361) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja:
1. w przypadku nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w przypadku nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy i na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w przypadku nieruchomości wielorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1.  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
§ 3. 1.  Deklarację, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miejskim Złotoryja:
1) osobiście lub za pośrednictwem poczty,
2) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres um@zlotoryja.pl,
3) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej „ePUAP” na adres skrytki /702ld4yxq1/
§ 4. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna spełniać następujące warunki:
1. elektroniczny formularz deklaracji winien być w formacie danych DOCX lub PDF,
2. deklaracje przesłane w formie elektronicznej winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 0007.XXIV.210.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 marca 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVI.219.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:29.01.2021 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:29.01.2021 09:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 333