UCHWAŁA NR 0007.XXVI.220.2021 
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) i art. 4 1 ust. 1,2 i 5, art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r.   o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 i art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.  Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
2. Program jest realizowany przez Urząd Miejski w Złotoryi.
§ 2. Burmistrz Miasta Złotoryja przedstawi Radzie Miejskiej w Złotoryi roczne sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, które będzie częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za rok 2021, w terminie do 31 marca 2022 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVI.220.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:29.01.2021 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:29.01.2021 09:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 333