Zaproszenie do składania ofert
dot. opracowania graficznego, wykonania i dostawy 12 szt. tablic informacyjnych zawierających informacje o źródłach finansowania lub dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zamawiająca – Gmina Miejska Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 130 000 złotych, zaprasza do złożenia oferty na graficzne opracowanie, wykonanie i dostawę 12 szt. tablic informacyjnych zawierających informacje o źródłach finansowania lub dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja

Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

Tel. 76/ 8779 100, Fax 76/ 8783 120

NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, wykonaniu i dostawie 12 szt. tablic informacyjnych zawierających informacje o źródłach finansowania lub dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 2. Tablica musi być zgodna z załącznikiem nr 6 do Uchwały nr 102 Rady
  Ministrów z dnia 23.07.2020 r. ws. wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Załącznik nr 3 do Zaproszenia – uchwała).
 3. Tablica informacyjna powinna:
 1. być biała, wykonana na płycie Dibond o grub. min. 3 mm;
 2. zapewniać czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny;
 3. być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne (np. słońce, deszcz, temperaturę) i uszkodzenia przez okres minimum 5 lat;
 4. być posadowiona w ramie z profili metalowych (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie;
 5. fabrycznie nowa, wolna od wad;
 1. Tablice będzie montowana na wysokości ok. 1,0 m (licząc od nawierzchni jezdni/ chodnika/ pobocza do dołu tablicy).
 2. Projekt tablicy informacyjnej wymaga akceptacji Zamawiającej – zaakceptowany projekt oraz określony zakres prac będą stanowić podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. CPV: 30-19-21-70-3 Tablice informacyjne.
   
 4. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

 1. Okres gwarancji:
 1. Zamawiająca wymaga udzielenia 2 lat gwarancji na przedmiot zamówienia.
 2. W tym okresie, tablicę uszkodzoną lub nieczytelną należy wymienić lub odnowić.
 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny, umożliwiający jej rozpatrzenie.
 2. Ofertę można złożyć, jako skan podpisanych dokumentów, na adres poczty elektronicznej dorota.michalska@zlotoryja.pl. lub pisemnie w oryginale na adres Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
 3. Oferta powinna zostać złożona najpóźniej do dnia 12.02.2021 r. do godz. 14:30 – Liczy się termin wpływu oferty na serwer Zamawiającej.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 1. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
 1. Kryteria wyboru oferty: 100% cena. Cena może podlegać negocjacjom.
 2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, w zapisie liczbowym i słownym, do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową, skalkulowaną przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty i będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Zamawiająca wybierze ofertę najtańszą spośród zaoferowanych. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiająca wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna wg kryterium ceny – tak, aż do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.
   
 5. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu, w terminie określonym w pkt. 5 niniejszego Zaproszenia, winien złożyć:

1) Ofertę – załącznik nr 1 do Zaproszenia – wzór oferty;

 1. Warunki płatności:
  1. Zamawiająca zobowiązuje się regulować fakturę Wykonawcy przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającej, na konto nr ……….………………………………………………………………
  2. Zamawiająca dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanego kryterium.
  3. Zamawiająca będzie regulowała swoje zobowiązania z umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności w ten sposób z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi Wykonawca (w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) odsetek za zwłokę nie nalicza się. Zapłata nie zostanie wykonana do momentu, w którym realizacja płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stanie się możliwa.
    
 2. Osoby upoważnione do kontaktu:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Inspektorami są:

 1. Jacek Janiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76/ 8779 – 120.
 2. Dorota Michalska – Podinspektor ds. Inwestycji, tel. 76/ 8779 – 139.
   
 3. Informacja RODO:
  1. Administratorem Danych jest Urząd Miejski w Złotoryi oraz Gmina Miejska Złotoryja, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
  2. W Urzędzie powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD). Jeśli mają Państwo pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD (tel. 76 8779178 lub iod@zlotoryja.pl).
  3. Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją umowy oraz w celu realizacji obowiązku informacyjnego Urzędu. Dane mogą być przekazywane innym organom publicznym w ramach obowiązujących przepisów prawa lub przez inne podmioty, które na zlecenie Urzędu lub Gminy przetwarzają dane, dla których administratorem jest Urząd lub Gmina.
  4. Dane przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz czas przewidziany dla archiwizowania danej kategorii spraw, aż do czasu zniszczenia dokumentacji.
  5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, sporządzenia ich kopii.
    
 4. W przypadku naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
   
 5. Informacje dodatkowe:
 6. Zamawiająca odrzuci z postępowania oferty niezgodne z niniejszym zaproszeniem, w szczególności niespełniające wymogów formalnych lub zawierające błędy uniemożliwiające dokonanie ich oceny.
 7. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, której cena znacząco odbiega od pozostałych cen ofertowych i uprawdopodabnia zaistnienie wystąpienia ceny rażąco niskiej, w szczególności, gdy cena takiej oferty wyniesie mniej niż 40 % średniej ceny pozostałych cen.
 8. Zamawiająca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, w szczególności w przypadku braku możliwości sfinansowania zamówienia.
 1. W załączeniu do zaproszenia przesyłam:
 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty;
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy;
 3. Załącznik nr 3 – Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. ws. wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania graficznego, wykonania i dostawy 12 szt. tablic informacyjnych zawierających informacje o źródłach finansowania lub dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.02.2021 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Michalska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:26.02.2021 12:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 228