SPRAWOZDANIE

z wykonania „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 t.j) art. 5 a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz.688 ze zm.) w związku z uchwałą
nr 0007.XLI.352.2018  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, w załączeniu przedstawiam sprawozdanie z w/w programu.

Sposób oceny realizacji programu:

 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
 2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
 3. Liczba zawartych umów na realizację zadnia publicznego,
 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę z przyczyn zależnych od organizacji,
 5. Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych,
 6. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
 7. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,

Ad. 1.  Gmina Miejska Złotoryja ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019:

Zarządzenie nr 0050.253.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019, w zakresie:

 1. sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
 2. sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień,

Zarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019, w zakresie:

 1. letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
 2. letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień,
 3. profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej,
 4. kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

Zarządzenie nr 0050.125.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019, w zakresie:

 1. kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

Ad. 2. Liczba złożonych ofert: 37 szt.

W tym:

 •  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 – 34 szt.
 • oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019r. w rozumieniu art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 3 szt.

Liczba organizacji składających oferty: 19 szt.

Ad. 3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:

 • w ramach otwartych konkursów ofert – 31 szt.
 • z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 r. w rozumieniu art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 2 szt.

Ad. 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn zależnych od organizatora – 1 szt.

Ad. 5.  Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych:

 1. ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja,
 2. Kaczawski Klub Siatkarski „Ren-But” Złotoryja, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja,
 3. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Marii konopnickiej 22, 59-500 Złotoryja,
 4. Stowarzyszenie „Nasze Rio”, ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja,
 5. Sportowa Akademia Taekwon-do, Rosochata 79c/17, 59-216 Kunice,
 6. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Bohaterów Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja,   
 7. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja,
 8. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum”, ul. Kaczawska 2/4, 59-500 Złotoryja,
 9. Fundacja Rozwoju Człowieka „Trood”, ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja,
 10. Uczniowski Klub Sportowy „Aureus”, ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja,
 11.  Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak”, ul. Basztowa 36/11, 59-500 Złotoryja,
 12.  Klub Żeglarski „Reda” im. Obrońców Polskiego Wybrzeża w Złotoryi,  ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja,
 13.  Klub Strzelecki „Agat” pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja
 14.  Uczniowski Klub Sportowy „Rio Team” ul. Wielkopolska 5, 59-500 Złotoryja,
 15.  Stowarzyszenie Sportowo- Rekreacyjne „Asklepios”, ul. Słowackiego 2,  59-500 Złotoryja
 16.  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Złotoryi, pl. lotników Polskich 3A/3, 59-500 Złotoryja,
 17. Polskie Bractwo Kopaczy Złota, pl. Reymonta 6a, 59-500 Złotoryja,
 18. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Relaks”, pl. Lotników Polskich 3A, 59-500 Złotoryja,

Ad. 6.

Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach w otwartych konkursach ofert:

Zadanie nr  1 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja – 260.000 zł

zwrot dotacji – 1466,72 zł

Zadanie nr 2 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień – 10.000 zł

Zadanie nr 3 – profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej -15.000 zł

Zadanie nr 4 – letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 60.000 zł

Zadanie nr 5 –letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – 38.000 zł

zwrot dotacji –1.700 zł

Zadanie nr 6 – kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję 39.950zł

zwrot dotacji –5.151,94 zł

Wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019r. w rozumieniu art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ·i o wolontariacie

Zadanie nr 1 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja – 6.500 zł

Ad. 7. W całym konkursie ofert, brak ofert wspólnie złożonych przez organizacje.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SPRAWOZDANIE z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.05.2020 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Ardelli
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.05.2020 09:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 56